Skip to main content

Full text of "Practical Guide to Thorough Bass"

See other formats


z* 
Qy i^Tcci/dz/zJ&£ CA&rah }^ /. A Azzj •vevezz; c/zz>z~c/& e&czt/tzt zzet/ £tt> AAA c/ztx &/&*-&, (jji&: AA^ t _/^zzzzz/zzzzzz>zzAzrA 

( *i/?r<f z zA zr/ztA ZJz&eim^aA, zz'z/A AAcz*- zniAea*eez>rm*f\ 
ezr-e AAzz? 'tz/y GS SGTzAz'ri L rAcre/s izzs czzzt ' zzz^c/tzz-rzy 
/sYjr',/i T y . 4 Azzz/ t fz-orzzs /At- zzz zzz-z^ey zz/A AAfrAAz'zv 
,t.r // rrvj-s- ,T CC^c/&T?/*l//TYr Ay A/zt> zzvtoftozire 
I f) TW TM. O 7 f'S 7 or «5T ±£gX' 71 a AeS , err /A& rzjznli - 
zstzAzorz gf ZfOtZz . J . C{jT cSbi^eTtol&s, v?~ Suspensions ^ Ax.. AjL L At?*~ezzz?A& / z'<r ixzz t* zs-Az/z* zzAzz A zzt/A& 
rzzArot/tzs at/ zzz^ /Ac & C Ot* JT / '•& (A A'mszs trf" ezzz 
eAS^czf/zzzz 7 orze . In zzte/t't/y z/ z\s fczz^z^ezZ/y 
t zz//z>zA exzz. zZrzXfOOo'zzzAz^zz , tzzzzA zzz zzfzz-zrzzyzzy 

a a *> tZiSjzc zz*stsszz //zjOZU 

vzjrrztsissrzs. /BizA zrz. Aocft ctzise*s iA z'& zzzy/nzzz^A 
zzzz>*~e /Ate*? ee t^rezfz' Azforc Azzz> e<$<s err /etz/ ??&/&, 
/ *r /t'A&iSf Aezzzr> zA ^Azzzzzzis, z?zzt/< zzz At? rz/AzfA zA' ?/ /, •es r*e<9C* Aitez/ . tf i'j . J f rjj*tzmo/t>jS tzz~t^ zzz:zuAAz?zz.AzA (JtzAzO - 

•TZ&.TZC.&&J zzjAzzA/ AAe*-f/z?z~e otzzAz/ */r;/ Ad Ae^ 
z/zzzA/eszA . SZrzxzA AAz> c/z^/kr- e*zc& At? /*&£/* n~> Cmemj, 
tens/ AA& e^sfyz/ztr/ aAr^s&ozzzzxzzzzt > **•" AAtzA AAze/ 
^/oiftrze^- czzz/A/ Ao 7>c zf^so/z-etA zz& AA& SclTTZG 
//zr/ cAzz>z~zx r nsAzczz^ A/zzz Azx//z?r es tzAz&exys e*y<sez2~ /vet/ &l /At? /ze!X&< ' ////zz A />/ 7 ae- c /fr*r&m>A& / e v /A 'Ate/ cAaroA zzzt f<s<sp/z 
r'n^ ex*s r/otze. ^zzz'jarA czAoz'ty / /• /zs 7/o/e //r***/ /?r>Azz>/ tmtA fJF'Oj rr aAsc 
r/f rff of /Afrzz, mticjy Ac z?t/7't>a/zzt-£>t/ er/ trzczi ■ 

//Arz? /A^y c*j"7Ases i y J e-t?m /A* r-e-Atitre/zx/zuzi, of ct. 

rj* tr* t/szrri rso/t , //tt>jr 0UJ&%A /& Af Z3zl%*z?c/zJCCtX zrts 

/At> S <l fire ftil r£ of I/z£. cAzvr-c/, at* at/ IS'A/Aiz/ v*n tits ce- zj/A' it/t-sf // z<s rrzcizzfA If zzzth-oc/uces /Ac 

o'oci/ Tt7<*/(>(tfOlZS COttTZCc/fOTi, cz# er/ iS'Z. fj -A APT TEL. 

/on ZiiTa/li^e/i AccorateTZ ^ Z . Z/y'*» zzz t/fzz / --e> r'Ae>T"p"(>.fte>rzt/e*re A/zzjz/^/zz 
f*z*/s/j'i z-/z*rt srouo&n *ifco*"t/ti ( tizztttfitit oer 
tr* /z.wzj «/-rt'/'«/p // rzt/ z/ z 1/ o tz z t-t > rt r/r> ( rt rz rzf/nc 

-f*z>fz/ zzezz / zAl'f'iz f. zzz A r* te z-* z t *•/ *! *zi r* i Strzz/ z/zr> 
nznie.z*f~&tt we^e37//zcA&« At t &or~c/t* rn z/z-t^ rzemtT^ 

^o-an. r/az-»zoJ7ze, zzr-ze/ T'oz? c/zgsctz eTlteftehtST* 
fz lie z/ze szTzcZeirTL <sr % £&/cM.set.m. r*z* Lzz l tz&-±>T~z*-e>.i>* 3 zzrz At cZe-x* fhkZ'TltjAf^TI 
cA J\ €Zc/z\7TOT^GfT ocA&T? €&V&n A&TrzTzzScJtzxrzsr c/t^zz~c/z cAerz (jre? t* 7ZV7KC. /. /tyn fiornotij// oaer AorA/tif/ry/* % TieLj/lJ- No/Ci zzr-AcAz- jzz eZei- £3jr&Af3I7 ft&U£^ ezrz&ir 
7f^G^GTzA/zC/7f'r7 ±\a/f^ &£&7z£. /ra cA&r ^I&/ot/ie> 
zr-zz-cA &2L& *r 

'0 zroAzz.Az.cA exrz 

ZTZCJL ZTZ C/.GZ" A/fZ 

fey izrmorzxe ezn A*7.Z"= '3~Z£Z rzz Z~£Z, 

Jlct/r ere* rztz-rzni - 7^rz AetjfAr>zz rA Alnrz zszi A o~e>Z7tZTZttt 

ze>Az^>s eels o/zze A&T-r.zc*T~TZzzcr- JSOJ^ t/e>x~ 
fm>Ar>S7£AzcJze>zz ?\rt£e>; z zz Cl&r&n Lzzc-Azi-r.t>e£ ^/e 

Afi^c-Ao/tJzi rvf!z~rx&tt 

& -/■ s^tBjhi oA zzz we> IcA ze* &ze ez. zz § A5 3. zZ / OT"j?ofe7? sxrreA r/izAalZig-e D z/lo Tl£L7z\7Ze77L , zvelcAt' c/szJzf^z" zzzcAzy ven"c/opp&Zti 
n*c±z~c/e>zz c/tzz-Ae-zZj tzzzt/ xzcAz r'Ozz tj/ezz Tresr&zzA/z- 
cZzezz TAj/Zozzzzr^-zierz (IzzZzzzz zzzz tifii'SrJ^Gze/ezz. 
cZa/3 ez~s£&z-& tn z/ze fZiz ' nzZxc/zB t^gsgtlAIzcAg 
AZzz tttzzo zzz& zz zzZ^gZoAj£ zfexz/ezz zzi zz lOezzz, /ez Ztiz-e 
slAgz- szcA z'ec/ez~T i ez£ ez?s£ ttz c/z.& TZttO/TSziG 
ZZez z-znozzze zzzz ZAoLJarz . 

% 4. Z&CL& JS Cit^G m/zes preserztZzcJiezz /tc 
~cot~cAj3 ItzZSt eznc /ezz-r/o^e rozz e/ez- rza c/zs Aezrz 
S£zzZe> c/r-zzAicz" ocZ&z" zAz-rzzz e cz" zez ; zzzzcZ es Itozz- 

y^stzr Z 7VGZJ ocAe,^ c/z^GTJ saAcAzez- Aoz-zyo/ezz ztt'rt SO* 

T.zz o^ZezcAcir jAz^zA z-nz-Aozzzmeizz 7/ezzzz sze rozz cAer Aezrszzzze l zzzz&' (Ale&zZ-T-e/eLe^ziozzJ 
Gzzzer z'oz^At^z-s^ciA&zzcAtiTz jWot^e ezze&zieAezz, &o zzzzzh 
./^tz sze zzz c/exr 77 A rnZicZt^zi ^ AzTrzme z eAz?z~ eZ e Slcooz-cA& GzzzcreAzzAz-i' zrez-e/ezz r**xe Z*eej J\ ' J * n -. AAt--' fcA&zzz zs£ es At zi zz 7 a zzo^Az cZz sze zzz ezzzez- g~ze= 

€*zz7-7bzieze n z'c* it , 

z A o j~ =lczz zrze-* 
rrie /t&u ZoeZzscAzazz A ezrAzzzeAzzzzg^ 
Zj c J £= -<j ft. j J ^ i i F^ <^ 9 5 * r 8 22: V-JT^ © 33: p p 3 * fJ.iJjn^J 
g 9 8 W Z2: 5 3 

— ar rr c hm 4- J TX. 1' ''J fri 1 I k 25 5 j f Jin 1 1 WF? J J-J4 KJ ■ 1 , z 3 % 6 A Z2r f=f * i I 


tyzj/?? ZwZA cfiey te voces eJCtz-zzz,pZ*?s czZ & ,zj, sez^ 
«j i/breirztj/L £? ZZt^e OcZzw^, ezZ CrCtZ, Zo t%z>. 7%z)rcZ; 
tzZ e, f, &> ZZz^ Z^fZfc., ccvzeZ m£g~,]L, Zc> Zrzz^ Scew. 
OzzZr ZZz& ozzZy reei^ozz t&Zz^ Z&zsy Zuzzse ^-acp/w, 
$ecZ frjr ^zrzzrZZ izoZ&s, u/ f &> rezzzjZezr ZZuzzzz. cozz^at - 
czzozz*- Zi> Z&& t?ye. , au? oZZzez~TVz>se ZZzzzZ cZz^ZzzzZziozz. £4 

^ O. '/'WO of Zrzz^ f?rece^Zz^z^^o*-&zzz?Z&? zirzz^ZoeZ, 
see- cx&i/hZ/orw aJ &,L f c,,cZ/ mzzzZ ^reea/e,/. 
JJ/rZ ifofones C&ey az-zs&^fr-orzz, c%e z-eZaLrtZz\Zzz?r^ ef i»&4X&>. ^z-ezx^nZzlzzf r&wcZ, Zeze ZrwZ s ZzTzziccZzz* zjz^€^cezYz,rzy/ 
(/*>** Z&z?z7& ot^-e^ mzzz~e sZz-o/l&9 of ozj/z&zzjL&evZzzjrz 

<Tt<s crZ j?~, A, j . •y I \3. Lz? aZezz AezfcZezz utzzgerz JBeZzspzeZerz Zzey£i r b 
jzeAe rrzzzzz ezne Zorzzote xzzzr OazizzT'e/Lezy C^cZ 
z^zzzr Tkx-z./ Aey e, ±° zzzjz- QrzznLe,' ezzztZ Ley £",Jl 
lJLTn Oal/e. Dze L7r&£zcJze> TVezz-zzm sxeAzeJ-rn.it Zr/t'/zze^ZZ i\oizen o^ejsrcAz-zezj&zz sz. rzof, JLSC u os:zum sic cLem Slzjg-'e &rx±±i^IIencZ za mi*cAc>n,a_zTs 
sezrr/eTn cZzese ZZnte^scAexcZttTzo-zxn/voi/iiglst. 
vy <^ ZjTt'GZJ cZfsrr rorAe/-o- e /e«;t/e/z foTjro£ejz 
vez-GZ\n£o-t>, seJz^ ttlzztz in cZeix ZoZs-erzcZeTZ i^ey- 
-spzeJen Lezj at,t»,€S f ' zrncZ CZ7"GZJ Let* e, 
sue £t/tezr rrox-z enm. 

'exsaa-xxzrzo'* exnes o~fzrz-z.eTZ 
vorAer^-eAeTze/erz sfeeorcZs e.mts&f*e>n , soxsv es cZer Z t cLzzz"<?Zt ZtZoZle X'oTTcZzirm- 

5 3-7TZ llejSZZGTT SZG 

-SzT~zcrze zz/ Zfezej-cZxTien r ?rjr& Zj&zj r>- , At 2 
ZZmzezs ^/br-exzoZe* xTzzry ozZeo && izrZr-acZixtzeeZ ttz /%& 
few Zmse^vicrm ^ ZZte^ l fz*^*2dtvm^* r J&Z eezzc&rcZ r 

CXi-vaZ zZ? Z/r^reie izzzser^z&tzjs , ck<? zzsz/Z ezp&vezjr crZ §Q ¥T § <**•***»*# ' t/ryrnxs^-rtsimoiiBo, £s: ZZz^^Zpzz^rey of e^ezry 
e*cer^itZ>,?ZrxZ tTzZewaZ, Zefvre ZZxzZ r*#e>ttZztzZoK& 
r-zzZo TZr-Zz/ZZts zZ z& Ziy r-woZzre., ezts- zrz, rrzo^sZ cf ZZz\& 
<ujco^z7zf>Ze# orZ§/f, 6, or olZsv r>c&r& eZrcZezz* of cotz&- 
^zzzskZz&zz ct<y or/ § g, «~, Zz, r oz- zzz&^e, sZreA&e of 
'' rz,, a # aZ-8'2 JV'l, 2, ^rrAezftcz^ZZtJ g-.A (?■ SZzzZ olzzs-'e sZr-i ZroJzTze>n £Z_zzcZz eine/^w; 15Z 

zzzzgZ aZr-ezf Zoz-rroze/z zrz cZerz z/v^ez^ ZZmZceJzz~zm= 
u^gtz rZes jDz-eifZeZezTzo-Sj zztzcZ eLerzjio zn cZ&ttz 
S&pzlzzTzez^ezccozrcZ zzrzcZ Aezzzezz cZzrezz ZjrzZeeJzzzzzz ^etzzZzr-z TfezrcZezz zvze mazz \\ 8 . seAerz 'o-ezz ez zz& 
zrzzr-al . 

$> « - Bz-e Ij GT^lZle'XrzZTlo- cZzesez- zzzZ^zUzs^jz 
zLCroz-cZe' zjiZ ezzZzvecZez- cZze ZszZzZ ernes recZen. 
ZZzZszZZzg-ezz Tzztez-vezZZs roz- cZez- Zsz/zl cZesze^ 
jzzgezz zresertZZzcZzezz zrz zre/cJzes ejs s z cA zzzzjZ^ /aserz ttzzltZj, rt^zie zrz cZerz nze-zsziezz jB ez/Sfzz'e, isezz rrzzzJiJ, wze zrz 
-Zerz ^ 4 zztzcZ t5 f acZez- sze. LtesreAzt azzs Zt Zo/Z^zz/'ort 
cZ/zzz ez-tzrzgvsstzzc/zezz , »-re| 5 g-, Zi 1/ oeZez- tzzzs 
Alollen Zi*T~ausTzeAjzzzzzv^sstz?zc/Te>T? tz-ze <A -/ 

N'z,£,g.,A. s » . 

G 2, 6 O I 26 </vf/s/ 6s ex. jreneir&L £*zz7g rri j6A.otz.t6 

f'X CC p t / Of J t Z/zzrO to Aim ///& l fbrcizx>(i?& ar~& 
Gacpre&sezZ Zry crz&i/Ytfztrt?, ctj aC^t,SL r itO, tZ/ 
€.-, /] oi- Zry £njo i yijpzz?~e'<?, zx# oeZ \\0. £z, o,c, r/ r 
Zrzr^y -r-e'r J +zt~Zm,.Zfte scrmc txc/d/Jtc-s/trt zrzZer-z'cr/* 
7zj jncfJe*: //zx' cZzet'cc ccrrn&>lGC& f ar*s c/rz? p&sezz 
ZzztzZ 9*0000 i*z-&> W&deA. c/zey V&rg>vu0r. /'or- a Q 
* -a Z&c 8/ r-er/zzzzr'^ ZZz& Gorrrre, rxc/azZ^czztr/ / zz/i ■*•/'&/& as £/tzz O zrzZz? rzsZzzz^n.- £Sr r&6? &/&&&, Z'tJt-: 
ezZZzv*' &ke- 3 &> Oi or a tZ&zt&ZecL 3, ov cr 3 &) 8 . 
./jfcv ?/ ?& ZZte -sam^t -z&zTZz aZZ rZt£ ocZz<?r- £t*tJtfG& y 8. Z^ucaivtzJto Jii- //ze> p LcZ cZlOG o/" Jbre- 
tzz'/rs, z'z/ a/Z//rr r.vsr-rz ZzrrZ c/z/yz-tZe, &ee- ay/T?//rjr>S A 
> Zzzt/ /Jz-e r-eccroyt, ns&y ZZtz^y czz-e seZ fe &ze scrrrz& 
£zr.s<? zzzZ G/ arz_zZ rt/z/ZwtrZ x>r-e>7>az z zz^ rZzvrtZf, i<s, 
ctcrcTJe&f /fits zrzziZ&w Z/zc^zn rzzzpr'e erzs , t y & cczzz :■- 
-fjr-eZzencZr Zz> f%~er*zspo<?e~ zrzZz> e?cZzcr~ Ztzzys , azzzZ a? 
pz-ctcZz'se- za zrzSYe r'&rzZ xrcszZzz?rz^, cZztzrz zzsfzen 
zzzZ^ozZzzcecZ ofd" or Zza*?s cZzctz/ T7zecZtzZzxZ&& K fr~z?r 7 z 
ent4 cZezfi'&e tzf Z/z<? <scaz/& Zz? a tz^ctzar~ . lizS r's/ erne l/ftTiptl^bo-e'J oil TIG JtVtm- 
77 £1 riTri€>, cZa/j rrerzrz cZre Zor'TZorCeTl iZzrec7z (*7 f?£i 

tCetZtf ZZrrS^eae-ZtcJsL^ SITt-Cf, WZ.C Z-Wf \ 4 4X. , J», Cj CLj 

e>, -/?/ OcZerr cZrrr-cZr ZTf'GTV fr rxe EJ1 Q Q «, /* r C, CL r 
So ^foT"CLGirrt sig CJLTL& T2& TTilr cfrm .'{Trc/v-m /H 
t c^rr-sifle* zltt/ ct&n ^ccoirct ro//f> f *v f/ f-{ r g~ )B«r Tnst" 
'cfzen , irxe CLXe T*res&n£lx chert i\ o£en nrr. rft*lcJie 
sze sze/z atziLosrerT . TJefL are ±Sone r~oi" a err 
'/ef&r-e error«er^ are rtarn Irc/terr LJ&g-ZexjStxmptk 
zrz£er~r r £i//e me are Lrcr-^tjre; j rt frelcne SZe SZ-CB. 
eizz±16Lj£ , mrmirc/t: ertr'r^'eaexr are rem, rrr/rt 
"rrrrrr^e f oaerr- erne CLOBBoJU^B Lc^r-r., oaer art' Lerrr. 
rmaL Craz^Bt-ire, tvnsi .so rerrralr es szc/t jitre 

nflert ern±£rcJren *ma aoppelieri Aa r-rtorie.rZ . 

/ oz"TZ0£ezz m ELlle.n % O. Zir^r- I '/tzzn*-' azeser- 
frr>serizlic77eit Slccorc/erz , se/ze man z\o/°~erz ae LJez'rsprele . T)re I 'r"££zcfie rrar^rurt sr'e z.zzr- rta.m 
/zicjfterz TinlUriOT'&r ztJid o/rrrc rr?r ftc r^et ta ft o -.«. £n 

ez~ verszei/zerz, rrt trTzciere/orrezzrzseiz 
c/ r tr fsez-jsc/zzeaener/ /^a"^ef/ litis =c0Z"a'e <t't*se-z.c szrzd, rst^y rrezl attzr? sre fizz • ^XT'Tr/ezcrzrii Tee rrs e'r.erz , tzrz. a hen. ler*ri£ r eiZs jvenrr sre zrbez~ e-znerrt JLJezl/e 'W 7,* >d welcher rorz errzer- ^tzrrte derr Zerz/ert rez~ &zzz" an f/t >rzz mo ctzt.Zr.rr6. V O / 9 8 4: 3 p a \ n n \ rs. 6 5 4 6 9 8 7 8 
4 5 4 3 rr. m | 8 1 i (£) , 

2 a V.-T / 7 ^pf 6 6 9 8 7 8 

6 6 6 £21" 9 8 

7 6 m Q 8 

7 6 

4 -6* P=pJi i^—M zx XX. TIL 9 < 8 (i) Gji- --7D ~ Q j~^p 6 6 4 J V4/ 5 4 6 

3 ^ 7 6 5 6 

4 4: 7 6 
a 4 ^ i -O -& 5 ^ 9 8 

6 

-^k — ^ 6 

6* 

3 4 * a 9 8 

7 7 
4 3 7 
2. J 6 6 ^ I t&i -& -& ^ 7 
46 I rx 6 

2. 3 rx m 7 8 

6 6 7 -& 3F p i 6 .-^^ -^i r rt^t 3E W- 9 ," 

4 3 ■& 6 

4- 3 -fr 6 7 1 
4 J -Gr 

6 

4- 

z a -eh i (,f > 7 4 
5 -O- 6 i 6 

6 6 4 5 

_0 -g 3 | & XX Z 

i ~Z7 {+ 6 
* 2 11. TX 3 4 

-2r— T* £e 7 6 
—£ — ~C7 5 6 

— £— 3^3 <S 4 

J (J) 4 

3 Z 7 6 

3 19- S 6 
t 

—2l P ~Gh I z 6 o i § f) . /A* cA &a& Se&v sezzcA <z/ § S f /AczAjb*- e ,wA* 
0t*p'fei &> //g z e<$c>Aocz/ tw //zzz s/zzztg ewezz/zztA 
rAzorc/, cr# eac^zrzpAf/zezA e?Ac?z>e t/ rrzzz^Az zzz>rv & e c& - 'y cr# eare, 


•served: &sx£ zzAezz A/ze zzzyAf zrtAz «^^ £&<? resoAzz^ 
Azz?iz AczAe* fAzrce. t<s Z^GpGtz/Gc/ vn //ze mead: c&wtl, 
ZAa z-cusoAzzAzczz n^ary Ae c/^^/tz z-ez/Zo A/izzZ ZTGxA 
eAorcA. S.&& Ati&^fhAAonziZtff e^czzzy?/z? ctl^ SL r h , O, tl, 
zz/A/cAz zzzzmA Se, T**z J a/er&A>ocA /rs czA e, // °^, Az . 27 ^ Q- £J**-$ 3 %-c*sag~£ rr€j<f'</f>rt zsrz tAsz/3 'i vm i*r/ ct er/r?>f/u/dS rrc^rcAf zz zzz zz l&» Oztto^gtz 

3 

»at Oe Asp zg/cj r/'ff> in { 
i 
zt , SO ittic/o Jizzzz AG/zzGz'tAi 
zryraf.cn: e/mS «re«» cAzg Nt,£o in wAcAg cAze 
- Azz/Ao# zt „g • g^scfae/U zzz edem nncAstru .AccozvA, 
^zpcAgtAo/z Tzrc/^ci'zG.Azt/AosztztgAz.s z.zzzzz 
ziacfis+ezz sfccozc/r rct-scJzoLen ire-n/tu Ann*,. 
JArrzz seAe cAzg AoZ^'GcztAczz H Gys/jnlt- Lgj ez , h, 
c r of, zigA/zg so igzs^zzzzcAgzz fere/en miz/Yen 
'A e>, A,j?-,A 
f m f ' ' , 9 ,f « 3 , ^ - £— £ 6 \ 8 £ * 5 « 7. 3 6 6 5 6 

^T^i-J^- i i i I i I i J I r I r .Nes I Ft / & tr$£*me&,. ?rr¥fpU07Z4 § Jj> CO. /Azz, £C/T?ci~n£>/& c* cm otC€3ci/&n/a/ nz>6z, in/ra^ 

educed* m ^e erizaccei'^/eiar' &m»^«»« mw ^. 
*£u*£ we // map ei&e*- a**&bcfXt& && erzcetx/hzcT 
e*«ew£Uzl w/c one cYrp^cc /'/r/sr ,~ ,;■ /, „, r r, . ;■ cl/ v 
&e a ■■Jfrat/xml met**, <£j- jutag^ /z/y/ ^ j- ro77 ^ &^, 
p**>4U3G&JBff fo 2&d. *t*C£U*4U&tt&' e*4&**6U*di 1zof& tzt, Or //. J%/ y fie*~na/&s l&e&*efk>*te. acre €Kcc£c/&nial 
(fxssoiZBLnces*. ^AzUJz otgf&l iu£ &> & e z/o f zAUi// 
aettxl /Ami? ve&oizz&on Ict&as f/a-cr z ,z £&& //e ^ 
?**&,*£&£ cAm£, ?e zz^zrA fA^j &nA £&& proffre& 
#zv*z. mjzr» cA^z/y //zzvzz, z7 7uoU£g Aes o/A^m^e . 

1&€*1 fctrr c/z^yhvjz^zzz ££* ^«t«W ^na^ 
ziJzzz-/^ etMe r&sv&z&s z?z AAe zz^^c/ aeettm&tg/, cAorx/ 
r rz r/zzt zjnazAzczzijf 'at c/zil7%e~C> OJ t/lGf /f€'r/ r 
ztsAzcA /Ar> a^se^zVcgJ £&#*cj&rj*c& aAva** zAr>U?. 

(CA^; A§ Z ) * c*tAt„z/s y' err? cr/Yz-j-zzzAz?, cr* zzc-Ae a£e>zze or &&~ 
tozv, TTz rr// /zzz?^ei rzzsej? zvAere, z'A &g> zzo/ rc*i/z-czry 
Az? AAe? KG^zz/xxr fyrvrmnsGzzm. ty? ezxz^As x>a*-3; 
tenet i£*r&, or ot/so z^ree of AA*^, ^^y £&*^, 

crcc/zzz^ez/ ajfc <enc&, A/ze, gcztzzzz tr* for&rcA&s . f P I Z./ y orz i\£/cAiz7oiej7 / oc/e>z~ l/jJter/tFBeAtiJUSy&t. 

<3 

*V !■€/. /'jjrrze lSetcArtot^G zsz ezne ZzzAaZAz°~e 
xSo£e pfdlc/ca drz cZez* /eusz:eir.ri //ez/Azbe ez/?er 
trc*s e zziLl/c/zeiTz JSfo^e e/»#«/tt^ nzrcA . Sile 
Arezrzzz CTz£wec/&zr cAze T2 £1 cAtol^en CIG zrcsenS- 
-lx.cJ*<? ivote ezrze S'^cz^g Aofzer oc/er rze/er- 
T'OZ^'azzSTieJlTri&Tl.,' oc/ezr nrzr crzzG A'z:zz/c%zz = 
-arez.se cArZICGAo-eAeTrcfe* ^ozie vorz c/er /or= 
-Aer^t^Aczza/en zkt AoZ^encZen fresezzz/zcA^zz 6 l & Jyoz^G SGZfZZ, czrz cZe>zt?zz Si6oZi& szc a i tift / , zzzztZ 

c/nz- Aoz-zzoz <» . 

r //• i\ a aAiLozten szzzi zs/ c/ezs trepan tZtt**/ rot* i/<*,i Aoi/trz/iu ocAer § (A t/zzAc*/- z7iA&///oe 

Dz/lu f/£Il/Z,G// „ G / G & e zztiJzI rerdUfle/^^ 
c/tjzz t//zz-Zezz/ uztcZ z/zz-c * .ZtzA'Aostzzt.. 9-*2>scn£on£ zrz z/zg ZZeZcAzSTG rrcs&ziei'tc/if //izz 
rteLeJiG *z'e e/tie Aorrso/zz^z^zzrz^ moAz.- ezrzAet = 
't&Tt mis oat ezzzl'/ez-cZern svyn zzizre/e. SfL GJ ? SZ» 
zzzz tzez-s cAgzc/gzz szc/z vazz cAgz- tt-gsg rzz AzcAzgz, D.z/' 
Aorzazvz, rr-e/cAti' szcA ctzzv/z zzz c/ze ntrcAste A/czzrzztzt 
-zzze azz±/o/Jz cAezz^zrzzi , cAszS szc Aezzze 'I'orzrtechs' 
Izrzzg- /zGz-voz-ArzTzg-ezr , j^g/c/zgj? f / 7e ztcistmtlzJic 
zOrUanezzz.x, a/&H3z£ AAzzt . /CiZpzzeZ I R ? . 

^ 12. AgcAg SZZZZ/ZZZG gztzgs AfCSGzzz/zrZzezz 
s/ccorcA? laA5t. exne jYet c/z zt o zie mis zzdcAs/e JVote 
T*ozz oZtert oz/gx? ^znziGzz r.zz,zzz szA/gzz eAcrtfmttiJrtfs* 
/JezIIgzz fp-o es c/er* zeg e/zzta/Tzs^ert J^oz-ttscArza rtzzzzy 
GZTZGx- jgc/gtz Srzzzzzzze zzzc/i/ T,zz**ZCt(>r rs£/czzzd 
es ZeozzzzGzz, so wzeAey c/gzz A a t zzoidzz z.zkz/ 
czztcZ c/z-ezjr z,zzs-AezcA czzzog/zzAz-S wezr/vzz . Z b o z fl 28 /' j *~<r zzr/}/r& ry fj // f> rz^Zz->*-7zz>/z> , zzj/zzf/z tzzr/z 
^y;wv ///< //r.jr/ r \,<r zz //ar/ orze , see zx/ /\ ~JL/. 
rrrzz/ crfze ex* zz-zr z/z/zx/ zzzpzzzz nz- r-tzx^szrzzS rzc/e, 
/ N?£r- &*&L soy& z^z// /ze^frzzzzc/ //z. <•■ f / zz 

J// ft f ZZ ZT i ~Sf - 

//zz szrzzzi // zz zz/ /ji-zv, zzzzz/ /f//z z/" //?z> ejrxrzzzzj/cz? zr/ 'ft 7 , zzzzz/n- 


1 ^/cne r/n = Tze zzzzz zz 

/ C rz ztr-zsG z/zzrczz.o-'e./zGzzc/ei /\oz>e 5e«e ztzzxxz 
& gz/stjzgIg GZ /ZiGzT J\ £ztih rzo/e »e/c/ze cZ ze 
?ce, zp^GSexzzi/zcTzz^ 2\£n£& /wnaw & zzz xzzrzzz: Me- 
/ I\ = Z, zzzzz/ e^wer ells exnt^ sea.'' VL J I P r c/ I xrzc/c>77 xze^vr j\ " £ . /r/.a-zx wzttql o&tjclg zzz-/&zz &Ls zxgzz 
hfoilcn RtM-chjayirj^ ccezr jZsezjr£DZ&Ze zxz s^-^t zxxzxter- 
c/gzz n-a/w/fc/zew Jyzxzzz zzzgz-zz zztzc/ / J zzr/zs/rxxTzc^n 
l z rz r/c £ h 


i a i 32 F E f^ 2^ 9 6 err s rr^f \ a s a if p^ I ZZ TZ I bs? Sin 5 F Z2: ? 

z I 3 rip 1 ^^ 1 a // ^ B f T IO r ' ? f r Z2 tg « J £ 1^? £2 F¥ 22: F Z2 g Z2 Ml J — 

a — I »y /ty. / //"f) ny^ /Ae zorcrcz/zzzr €*/?£&¥• xgJD CAS 
. / zzz /rz/ , fee. <x<? f yx?//z?zzz& ex./- £L,xj r C, tz,' zxzzzx /Aree 
zz/ f, / , zr// zz>z/Az>zx/ icZ>zx?~z/< /c c/zz>z?~ CZtt/lici/ — .-"-. — ■ — — 

'i(Tz/z7zS' rr ^rxcnaz'zxxrz^r' ?zz?/z2 , cr rzaz^ . ZJt.cl zz'/z 

iczJtcrz of a /? // «%y f r <'< lz?z trtz/zrzx) // T'/zcj/x: Grzee2z?z/izr/{ < ' t/zz'7'f/ / //zz' zzze?s/ .tf im-Ktir <s iz>na:/zz3^<? z# ■ z-z'szjzzi 

s/z-o/i^e-S ^/l-'rzz? f/zz? & V&X^ezXZTZZ? 19ZX*S& ZZ/?/*! , tz? /zzz> 

tizt'rzzy/zzz"? of ' /S^e zzzzx-/ c&z?-rtZ W&zlcA. <s/z-zz// ere. 
ar-?7JZz;zZ7<r/zr/ , az* a/ <r, Jr,!, J 
^) /«>. Zw&IJ c/c /f-zz f r-rez rzzo^E Se/zc rrzzx zz 

& ' r/z e? arr^* e-Acrz ate n 

o 

•rze.' zTzctn fz e <y ±\ zz r.h tzzj c/rerz/ /zeizst' czjzc/ f, a lie- oftrze* JLtzicKszcAzi oo sZg F c7 

e>z.Tzi* ro/> t\orie> jroZ"£zxzs 'neAnzen oc/ci? mc/zri. 
G77T7. sze eiber- gZttc /ozret zziszzarzrnet r/t^s "'em-z^c^n o-eTZOLG C7 ~I£t r/z sz ( ' lie -r.zi J t 
Szi7~zc/zr* r-OTz c/czc 
c/c-z- J3 ezzzre'z-zzzz jsZtzol, so z'srzi rtz'e ezzz zz trrsz r^A"p^e«eJ is - ■ ezzzf jr-rj z-t&fz^ejzezz a c sczz rzzn^e 
7-czT"/rcr°^e'rze-Tic/eTZ- JD ez /iJ zz o Z: e "z*zr 
tg* e/es zziz c'fzszzo/v^zicze'zz /f c - 
t/s zf'C'fr/znz" rozrzzTZ&s^arzczxn zzze- n rre zrcz&rz so/L, 
zr z e. oezz jr* t ij , z ^ COZTCLS ZP' WW^kskmm ft rrr^-T 2 22: § ZZ 
t/tJzlL*xjra>Jnf>*0G tf/'^/'te/wr/fii' z zz zr// //zz z//zzt- 
t y\(tz//rr/ / /zzz'z/,v •VfZ J fr/ \\ ft). 

§ / / . 7 '/zz- s z*r*ri rr r n / y * £/ ' zr<zzz/zz/zr/ 

r/zzz-z/s rz J'Z<i .v r zzzi ( /zfzzf z z.y Yz i ■ zz z //2aS / ?*?: /rz&^f z (/irz'e 
oZ' fZ'ct-y crrz/c/z'zz/zr/ z zz/z-i-zr/ , zz/ y /p** //zzz/ e*>v' " 
*/zzr/ z z-z/ z/'/zzz// z/ 7 7z/iZT'i-zzjLi/>9, zx& z-zz^ rzictf/ (■/ 
///z- r\Mzzrzzz,z/s u/ \> /~ ' . /tZ, t'J' rt/&o 777rr~e zzsettj? 
szS-ZirV&S, ez.i zr/ § />'/ , Vr/r,S ■ 

> / jzz/ z/ zs rz ^v rrt • r\i / / 'zz le. ft/ r //o rz / 
f ' \' t'( 'ft/ r OTt f //zzz/ //zz tSZgTrzZz/uT-e<s %/ ' aU '/z>z* 

zzz/z.y z-t zzzzz'r-r //zz- &eun& zrz/z///z'7zzz/ z zz/z^^zjcx/s 
/z 'tzzr/z* z^zzzy. c/zo^z/ rczzzZj/zztti ztjS /&& c^w/r /zzz/ zzz /'it zzj/z/rzZ' ztre / zz/zy^rzxjrjfezXs /jj ///rzrz . L-lLJ. jFJc'zzspzefe' razz JyzzrzzrzoZezz ^ G // ^// en w**- 

.s f • iz z / zr/z e zr Szccoz~c/nzz S en z- zzz zz zz \> / 6 

§ 14. Z/zc* SezzrihmTzs n c/er z.zzt C £i/lzg-Gn. 

/zcco z-z/n Tre7ctzt? z-otz ISlezcfzTzo/erz ezz/s/eherz, zs/: 

c/xc- Zzz/t7 exTzcs r'ec/zirz z zx/zxJlztr*erz /zz /ez-p'O-J/s , 
ziacfz c/ezrzz&zzzjp-ezz rtesctrzzzZzczzerz zp-e/c/ztiS c/ezextzz-cfz 
zzTztre-r-Zzz-oc/z gtz tp-zz-c/ pp'xg zzz czezz Trzezsti&zz ZZJ&zz^ 
spz&I&zi \\ ZJZ zzrzcZ 13 r oi/ez~ zzczcA bio Lie azx±PP'&X'r c s= 

'* >g- g A ezzc/e scAz~£zo^e S/z-zcAe rrxcsS /3 jry/l., JL • 

7/,.* zsZ Gzzze eLLI<re>rne7-Zie R&e^eL ohne /Zrzs~ 

~TZ&/lZ7Ze / dezAj c/xe .Dezz/Zernreff' c/ei" j\acArzoeit3XZ 
c/ze> zzzitzzIxcAgtz 73 ' eo^/ex/zxxxs^s zzzztex- ^ zxlle Grzox-- 

=cZcex"t / ' zxnz c/ezz SZccoz-cZ p-o77s ztzx zrc/z<t* r,zz zzzzzcZzr^n, 

pvxe z/xe. Tve£c-Tz/7zc7ze>zz iSozzGzz pro/cTri* t/<z(/zzz( /z 

zz zz / c* z^/z z-z* c/z e zz pff z~c/cizt . 

z 6 o x $ IS .£,<x£^U ^ 3As> -practice *<wi&.. J/j yr ,/, , vr ; 

jr^jan&tct^ Accord^, Me A & mtslJ7L /-/ mcfe J3ts*rsttxGZ G . / *& tfoa^ «%^^^ »*<****&« V 8 ■ ,„_ , ""Xact, m ^ eszme. pari, an^ 

£^~*"-"«' ~ A™ T «. W *~m^„ 


^ ^ezeg^ trozrcfe* 1st, . § soLU^ oT oc A cZ* e ^r„ IC ,& G U Gn Z^.W^^ J <^ ^ ^^e G4rcyz7i^Ac, Sneeze,? 


& & 

5. fizz J^dz-a^atisoienOa^^iw^m OG-Z- sfc<?0Z(/t* . 


§ i\a£» ez „ en g**^ Tar, au f oc /^ *l„^Z s^ 

gren so /I, so Aartrz c/w C^tm^zjfcAe^ L^ l *"&**.<*?**** vroi-r/vTz <. n ?„ G cZ G r 

Cfp n *r^ nUA&ichn No£ n *3Lr ^ 

L\ot(?rz £j/j? ezrzn £t/s ez 
-sc/zc>T2 


£ o o j H so 

7 zz ao/A. rzxsrj /7zr e/z.z'f rez^Z-Tzz^ &eznz/vzn^ i*s czz^cz. ■■ = 
t/ft/Ar/,. rznc/ zzj/eezzs 7/ p * oc/zzsizi*S' (X zz ejc/rezrz^e 
x/zcr^-p orf/zz/ zze/eTz-er/, e/ ozzff/z/ JT-OC tti) OG 
aOtZDLGCL . Sfie, 7/ee l /'c//ez?zjzzr ejcctmpl&f, zsi&. 
«/ cr 7/ze c/zTomzx/ie rnt'c'ZrLS / azex/ oc/hcfcre 
m €M&4. f -v / re ZTZ Z /z f^S &f7L zSzt aer cJzroiznt ezscfee 
/Hi If lis- tun ex zrczzr/ ei" e/>? li-aet 7 zz hezjc/czr ftszf/e 
/zzzlne 1 1 

• zzz £t 77 zi" "OS 

Icezrvoz-hxczno^z r so ctszT-Z cZzes&s- nzcJzz rei~aop. 
pelc. zrezrc/en • TzZezzz Se/ze rt/e 7o7°-ent7eTi FJeh= 
spiele, nzmml/cA: Ley £* cA I O zll£l r 7 Scfz&„ " 

i'i£.rcA*ra.Ture 7 «»</ Ley L riboL-insLlligc* 

tr ,i r7 r<> Z" 731 1 Ti CYGirtr' cAzo Tricziisc/z e In rerra Lie. on -zizztailzar zzn 

oc/ezr Tez-nzzzzt/ezries Z.tzzgz-t'^iz/ 
to c/ezz^Z c/zeseis ~ nzc/zz z-ei-z/i 
7 Tzc'Ae eczcziezrzp 7z?& «7zz*zp T/7cfAr# z/s- no/e orsez?nc/ , ozzzz/ zz e/z^~o= 
,ft(f7zT f/zz/ zrezx&e* z7 o4r«?«^ y one c/ezTz-ez? ■ * * £ 1 T_ r z < J C •«-*_ ■ t, *■ r <-■ *s*.-T e - *.- v - -- — — f - — — ~ ^ 

liez/ 7/ze eoccznzp/e or/ jV3, ezi cnt/y tfpOCZ in. 7/z 

pete 7/e res , rc/eere 7Ar s/znrzp //zez~z ( Z tt&S c 7 eze % / ty ,~//zzTc/z'z?zf 7e 7/ee irAe-<"C- sample ejcp>7zz 
rz /r ///>??#, vjlj e^seze/izr/ ct ctczvW*>iz/ct/ c^oncC maj 
crrrt/zttzt one. ■ oT G&o enz-Tzzz/z/ze /tvc&s/ rzsfcew /zzzzy ?tii octt&r r ■/.<■■ § /J. Csf 1 Cy?y&iz?zs ^s<?zj?/<s. ///<r7 &> somen of" 7/zc- cAc-TfA- el is a ^c7de*e^ftZs, 
zl £^ e^wraJTy eaJZ&c£> <**& V/2TS"Sr.TI. I OZTZt:. 

Se& Tn^ y, //(ir'/reg' eocczrnpl& ct¥ oc -■, e%&; Brtss 
af w/iixi&s e?ts{^/e/y 7o tye' i^Tec/ersfooa/' oc^ a£ h/ ctJUT 
l/f r- <s imp/^Jt sz^7e^xA^Te<s o/ n szz^cA^ ficx*-77Voie.zezs 
oee-e, tz, he A £%&/ pa^7 etSenee. C&& cvtz/Tttzts?** 6ez*ss 
7Z&7& c# e*>iz*si£l&r&d< a^s 77ea Seizes, o(s tm£ 0, h 
I 1 f i 11 m f a -<& \>7 D£ LJ e ti S p 1 e fe ij f > lo^e-Ti , a&lO e in en to ma 

<5_ ' ttzjScAeS £zrA6Aa**g»Mm&jyan.GTt Aezne A»/f czztL 
A^nltjen. r fon. 7zzrinrzt^/ zzzzcl ezzzcATOTzzcz^ r- / zz n 
rzsc/zes L^mzec/T-zo^fzno-s-zezcnGT^ zz ttz ezzz.erz jutr LezT Ton 7frz-szLs7ezo-r>Tz nmc/zz '-. TJsls IJenspieL 
;er zsr zzz-zzr zn c7enen 7jtz°^en <*^zzt>, 
7zo7zzte Tez-z, TcTzei" cZ&z? Aleznezz j(/uzzz~ ieif 713 £z7*ez? zsr. izz^-zr zn c7enen /j£zg-en 3^rz7, 
pro o7ze> ezr, 
re Jze^i- 

X\ 7 Q. TJezr obzjB^erz ezTt/eLcTz 7 1 * z-7zLnz~n no . 
:£>Z£~e>, TceinTz rec/ez- wesezz77zc/z& oc7ezr &zz- 7l*//zLee SfccorcZ ' O J II e o c/ez? Z TreZJc/zTo m zz 
t/sChe JSTo7erz en^a/^7/, rvo Sie kenLt? zzzi&iz e7 erz zzrzi'z t>*c?zze7zzz/t> Zzrsn nzrzzens 7 z ttz zrzzzzzg* rzz / r e/ezz uL 

*>-ei? J l-z m.nze.n Zrezr fozr/yz-z zzo-ezz ■ 

3 & 7f oriL QrjrelpUTikte. § 20. ffenzz ezrze Jjez/3no7e so n rzs^tfzal 
,, ztc7, (7a/3 sze zn eznzgen c/ei" Accoz-dc re nz ez ru. 9~/z eh 
nn se/ze c/ z c """ w — T 7 ■ O 

■s.n fh77zg- us/, so tvit~c7 e/zeses . 
ezn C/z^e7pnnfti <rennnn7 • jrZt^ 
z^ol^encJerz TieySpiede Izey a >., c7ezren BzlTS so Trie 
7>e7r 7f / zh veTs£eJzen isi/ zzne/ c7ze ezzzfac7zs£e 
j£i"z c/ez- lir-Kzfiez-zzjno- So/e&er J£a.xrmo n zeerz 
isr^TTZZ rzezHre c/ze zzezcJzs7v S7zmme nher c/ez- 
szzzs^e/zaheTzereB zzld note* £z/s z/erz T^stS Teei > r-tzc/t 
=ie>7 wz© nezj C ZS: -/■ V>7 


± i m l ii f i u r =d^=fad=f i m ^ ------ — -^ 

^ 2, I . On 7/sz? same; pz-zieeep/e (r Ttz>&. e'<s 0/ 
/an e.(/e//zyzeeeV t re czze g/^Mt tzppc-a^ pGt*"&; a* 
zy7 7/zt W^£<5W^ 6 &*f* ^ 7 ' 7joz7z^e\s 

/he S&flitTWtjf 'Of ZzeAVOTl* f t t°txzr^46/ CZne/ 
ve ///? //y t o//eTT cse&z^&zz/czh c&otc/s. zi z t(7 o/'/ez-s ezrze J\oie m 
c/e Trzrczji c/s. r e 'Z. c 
Ls/z ez-svizzzen azzsoe/iczl7en, TTze nzrz jRrzc/e c/ez- J,ec7zs/ezz 
/,(■'< z z'fjzr , fhg • : 57 . £[z'e i~gz zzs en its 7e7t £ ezn 
./eeozi/ z/r-T ezzis £ emstzei/t X Les/toJzl ztze 
a nt . /nTe/zzp- r/cr JtrSt&n JL,ec:£jozz /^g" 

,/ ez/zzz/ji 7ze anc/ezre Z7z/a7/ig 11 ZZI 'in7/T l 9-e' y/ecoi k6. 
'c/e. z 6 


51 


f^f fAe/ S/pn/xAzr-e^ g/ 7 £jwrGu,\ 5 /. Z^Zzotzr^/z //t& /ztzr-Zzlz-zzZe*- si]cf7zzdzz*-e*s of 
& * d * / 1& £ ^/ &^ cZzz/fbi-eJzl cZu>rds Azx&ei tr/iwrt/y tie&T^ sc&twzzz 
UTvde*- ezxr:Z, sotd of nAorats , I f/zzreA d rzzuxzssarj' 
lo jft've Zzz>re, £A& tritleS on^ r^ZzxcA adZ ZZzzjt-ou&A- 
tZzificszzZ, ezvrzxZ czcz?z7/"cZzzzz? h> k vZz< 6 CCSS SlZ?nzz '/WKJ aep 

ruZzlzzA ZZzxiy mzzsf Ire^ tzm/e^-sCPOcZ . 

§ 2 . T*ke. g'GTieiral rufe is. ZAZzZ lAejr 
oizdAZ &> && a* Simple, ct^cl azs fjZ ZS Zzil Ct> 
at* possible-. 1%e, K /h*'*njem>- ta rcugzzz^eziZ , &> rerizZc^ 
FhorOtyfAs- Z3ass ezxsiz?*- & -read., tAczrz, £%& cJzzrrd 
aocpr&ssczZ tJZ, tzzjZzzs / and && ZzzZZer; Zo f> I'twezd 
£%^ i/&s/ia*-m£?nie* tts/u-cA cz^-zsey^/r-orTz vn^sizsz "■■- 
derslixzzzZz^rzz? semzz- a/^ c%e, #1072-**''"™ ■ 

'/Vie (t?op//cce//£>77 c/ 1 //^s w/& £> a/l uaifr 
CZZIcir* cases rz/ZZ czpzJf/77- ezs^cZ/pns ■. ^ 3 ■ IltUG^y /Y^zz^-e- ewe** or- txaqder zz T^JtzorozzdA 
Zh/ss, d^7ZZ?Zcs 7^£s 7~espe.7i/zzj& tjzZzt-zjczZ, tzs/zszj^ tizyzzzz- 
fczZ tz-pTijetz-cZs tLrzeZzzsr'ves ^^/!tow ct*s /. /Zrzd 
7zs/t*itt< Tit? £ zdZ, ZAe, z^zzZe^-iyczZs o/ 1 ex cAotoZ ZXJ"& 
oocpressezZj ZZtzzy t-nsi/zzz2e> ZAz^ oZAz>rs r «w zvtZZ z?e, 

sfzz?ZZ>17y. 

y rf ZzzrUres onz^ O Ve TO cxzzz?ZA^y am tZzzz^s 
j / ~ , crj-e, &> 6& s£*-tzc& o£ 07Z72&/ zztzxZ ZzLc*se onm 
cx££eT~ ctzr^lZzej- at^s AAzzs 6 6, * S, % $ , rrzzz^l Ae 
sZz-zzziA ins tVzzzZ szxxzc&sszcm- / zfrzczZure vn i&42> mzzZzZ/z eT fevo ct%&r# 
d> <ji 8 7 9 8 /? ^ / 77 7 77 

exs c%77^ s &, *S, ^ ; £>elen£* £>o£A.< a> cn^ 

pr*>£ie.di*zif tend su&seeaiMg* orzx? r ama£ l/ze fjr-& 

c&e/ijvgf c&sas -nu*S& &<? zzTzc/e^stuyocl exs t%tzs £ g, 

7 7 • ? 7 / litfl tv/len^ sC7n& sfizJrzfrs eocpres* && 

// shtZ7VS C%& hlU27J^7z/eXyy CUyTr^^TZTzJ^T^ 77LOr& £JlOt*ls 

fy $ . Every jrytftw «-?&// an xlccia'enJr <i# 
/s&e //,e ntl/Ural' no&s gf « p**C&, a™<* f even, && 
of t/ts&xe&en. nrAer*, 7A nvfe is n*i&0**£ t&&**Tna. 7— KafitiLl. 

Ton c/e7/ S7»*r/c7iriTCT? deiVzccorae $.2 . UAgZeich c/ie Lcsonc/tjLii Szs'nsu6*t.~ 1 at, so It in- (jra tzritzn o-e/ z sc/zon o-'wejg-i rrax-uit^TL srri 
e/e zic/t es cloc/z TzooAig* Azer* c/ra /?egc//z arz/xu^ 
~s6e/lerz wozrezzz/' a/Ze Sz^nezineezz des Czf'zzczal 
zjsz/Ze-s Lez-izhezTLr zzrzal 77ezch rrelcfzerz sze z-ez" 
^stia-Tzc/erz wez-ctezz jnizLlezz . 

S 2. Dze Ifaiipir'ecrel is£: c/aSje-e/e Szg- 
natzLz- mo etTL&Lch zzrzcZ &Gsi r ZTT27fl€ ttlS Mt^r- 
IzcA scizTL mizffe. Dizs ez-sze 7s£ eirj£0-x>cC<ezrZwLcA. 
tzjzz c/ezz (jrenozsiLLaiL^ Aecftzezzzez- lesLa z' 1.U zzz£*- 
cAezz ezls c/ze zrz No£erz szzzsg-vscAzz f£f7Z&J7 //c- 
^oz-c/g, zzzzcZ iZezs azzc/ez-e czm /zz/scAen ' Tlgizttzo- 
zzzgzz wrz«/er^-en, rrelcne eiztscftcrz fcorinezz, 
rrvnTz ezzzz^G so/chez- hzgn* finrfTZ StZtZT-ZCLt C S" cAi erz zt^ezraezi de ZJze y/zzz^ezzcZtzrzg- c/zesez- Hegel £tuZ zzlle b(?. *& S O n c/e T* Tl 7UlZIe J^zz-d £ttzs ZoZg-en dem e trk ellezi. 

§ J. Zede ZzZZez- uAeir odez- ztzztiez' ezzzem 
ZZezzez^/lJ^ZZ^ AezezcAzzet dsis cZadzzrcA aczsg-o. 
dr-zzcZ^e ZrzterrezZ'', azzd'^^r-Zs ^ezaZz/f rozz d&rzz 
Bezffe wreZc&ts*' szls I **ng>ezioz72nzen rrUrr/. IZnd 
rrcrz nicZrt' zzZZe ZzzZ^z-rttZZe ezzzts AcroraZs ansg~e 
-dz^cAri szzzd, SO Aegz-GzZezz dze ezzzg^^zgterz 
dze tzrzdezn zrz szck, ztzg g~e>z.ezg£ zrezderz rrzzd 

§ 4L.JsZ!>&zrezizei72cZeir s/eAencZe ZzZZez-rz wrz'e 
dress f I zTzz^/Zerz zzrg/ezoA a rtg e+cAUg-err nei- 

Ze/ie rztdjrtzeiTi&Tzcier den/ zzrzd drejerzzg*e 
s £ efi err f rrz e di ese 
arzdez- arro^escZzlao-cn . OS, *J, $ $ -de / 4 ? frer-zrerr riac/zerrz, 
rzo^escAlag 
Ezrze ZrfZvr zlrz derr Mz££e xrf'Z^cZierz z.uey 
a/zc/ern rze nztzr 6, * & > If g-e/rorl sor*o/il ear r« r'O z"z°~erz 

6 Zrer-o e7ienderz £t/s rr zzcAZoZg-endcn ,TZTid dze 
Z^Z/e mzzflen aizf nizcMoI<r&nde + 4z-£ rezr- 

r „ a ~ „ 9 8 TZZ , § ^zz^zrz-err t/us TZSLrrzIzcfze so tzczjsdz-rz chert £ _ , 4 J, 

£- so zsl es seAz> nnzeliz, wezl es dze vtr Ztz/lig't} 
* 3 
Zi-z-AzrizZurrg- rneZzjr als dze pfeserz£fzche xeig*£ . 

3. Zede ZzffezoZtnoezTL Zez~sez;iZTZgsz.ezc/iezz 

^zz-d dez» ZorrzezcAmzrzg- g-errza/S g^ertummen so 

rrze dze rz£z£zzzrLzchezr Torre ernes S/izc/za, tznoL 

So°~az~ dze zznroZZkomrrzene (Jzzznte et /uL-dez-t 

Aez-rz Ztesondez-s ( r /n£errscAezdizris-sf.ez:c/zen , r+erizz 

SrcA Aezrtes Aey z&rer S o £e Ziefzndeti. 

x 6 " t 3Z J 6 sArczde?zAs dezzz>le lA& sczme izt, //zozezzeA 
A/rss Jtgrva&tr&s at* eat no Acs/ exn^A //zey sAzczf/d 
ezAAz-z- s/zxnd Ae/oz-c /Aczr reus pec Azzse ^YjOzxi^s, 
or && cArczrvrz z^Jp £t f z>rrz zxs ^bdor^s; jg,,j(§) A 

J 6 7 8 9 4>\>J (Q) ^ SQ 6\> \> 7 \>6 9 2$ fe (fc|) 
4h J|| <% \7 18 ty . 7&. ^ shoAc c^czzfA t^U rzz>& 
d&m?Ae* zx vAztrp, czrzzA zx J or l p or-^Ay z&elf, cA&, zi/ozzpAz jAea-ps or^AzxAs czr& czAso zzsezA, A&e. 

SCXZZZZZ CXJ ZZZs 7ZZ?zZCS. § 


7. Ac /Ac, iz*stzzzA Jifiure* awe/ ^AcczcAczzAs 
a* txAcz>&, imxzy Ac acAtxczZ AALz>Jh//cnz*zz>~ cAAcr 
cAtxxjr/xcA&rs . ^ 

-L. z£ /zorz^onizxA^ or oAes cc^tzzz^rzz^ s/roAc , aus /Azzs 
— or /zzxzs ~~— . ££ cAczzz?A&s /Ax*. CxyzzJAzzzzxt/zozz^ o/P 
^AzzA prezzexxzzzx) ^^/zgtzzr-e-, zzzxz:/ /c zz,A\zcA, d z^s 
pAzxczuZ, a^s z*z, AA& prezzczzz^zzzf eaezzmpAcj of AAz^ 
zz,crA. z'AtzzZ zvAem. & zz,AzA& cAuizrX is zz? A& cvxzAizzzzxuA, 
zxs zzzzzizy (^> z%z><s& s /\, A\&s zxre zz^ed a ^ zl Azzd 

"'fibres, as AAzzs S__, 9 — / J — -, % " ^ n zz^cuzzzdAzzz? jAr-cAc^ zz/A\zzdz^ poz)nJs -from 
ex Aezss zzz>/e fr> a siz^czzccz/zrzz? J^zzre^, ozs i/zizs 

'A /*( rnAi sAuxAA i>& ezzzAzzzAnzzA/>zA fa £%# Acxs* 
1LOC& ^froms ZfAtzcAzs d -rz^-ej. 

J. /jrexecs. Zrizzy ez/Azir ce?dx<eA An/o cAzyrcAs fc> otza 
am*; of ££& m&Gu;tvres , -n/A&n^ placed £&**s^~^J^ ■ 
or- kw &*7z*us of £%& Tnsut<sit*'& fc> cn& c&crc/, TvAen, 

4 . LIcjSGs, cy (_yyp/i&rs . They 
s/rsrv Mux/; 7io c&erd *A a/l sAa/l Ae> slrtzcA , h/l 
stgnxx/ure* eac^t^s iA^ cx>?z^-ex^iy . And fA^s is very 
p^rope-r iftJ tAvse c-txs&s ns/u>*-& 1&& prirzc^paA paj-fe reisfc. 

*5 ■ J) oh 6jr lA^/'zAtzres . 17/t^ a / &rzz>les tn , l/z^-sidna- 
///res cAe; somes a*s zn^ AAes rze/e,? . ^ 

J &- SI'S tx>3T^ ar^s at- Atxss ?zz?/& remrxm^ £A.e, stxjney / 

er*te£ nx? el&e** st^nac/zz-f-e^ is irzAi-ocA^cjztA over Or, 

cA~£ cAfT^aA aZse remxxms ZA& sa*n&. fit otscerv 

^cAznp or oAes c^Tzdz^zg' cx*ts C/cAtxzs& -mzzA&s rrz> o/*J"/e* 

= re.7tre a-t^A^J.s rzzA^ 6e-xuarzz*?es £Ae> izoIb, siz/l i# zz7zzzA/&r'''cZ- . Or Jr '■ (—oizcerrzirzjf $ z^zct/zzr-es cue*- ex Tl^sl, //ze 
( sC7zxz&C4ix?*z mzjutfr cAzeijAe; TvAeAAjz-r £/zey r&fer k> 
/At> p rex^xAtJz^ or szxcc&exAin0 Aexss nolzs. § e JZizmLi= O. /cis&ZtTCTzg-s-zeic/zen Attlerz c/z 
cAe? 13e>cAe>zzrzxrzo- Aezjr cAerz Gcirax-£xll>£i S _ 
rzaiztrerz. wm Ley cA&rz Noierz, ztzzcA s x& so/UeiL 
ere^ef/er rozr z/zz-a Zszlzl^n g-e&eziTi , ode?- rrz 
cfzes&Zli&Tz g-e-zog-orz. rrezcc/eTz rrz& fixer- A^Z^and: 
2, 3 ($) <*, 5, 6, 7,8, 9 , 20 \>3 (b) -*b/«5b'^b fo-,1* , 
\>0, 2%M<$) 40, q, <%, \ %, \ 9 .J&*£ n 
S£s~tc/z c/zxrcAi c/ze Zx/lei- Aec/ecsri(*£ e£n vMt^M.Mt.cr*., izrieA e-z rz % ocAczt \) ocAezM 
"„_.,.Z r- Z^ JlL/ t~/z ah zz zz° -s is e zc/zt > 

tzl/e-zzz, AotJ&zxiet: czrze eAzz r>c/z i/z'eSGs Ac^z-st 

z*zxrzg-sziC*z:tAe>Tz Aicz-joz-g&Azzzef/te T^zv 

IJoppeZie E/rAtaAzzLtLga-zzrzcA fcmzec/zze 
xezclzerz vrercAcrt Aep cAvrz Zzffezrrz eiez/so „z 
T'or- c/erz JSaxGrz j?*e.Z>r£zzzc/zzi . zzrz&s § 7. Zzx oLzjBCTz ZxAAerzz zzz-zcA Ae* zg~^-*i ^juzj-eirrz. zztzcl ^erse^zzz-z^s 
vczc/zezz- Aoztrz&TZ nocA Aolgerzz/ts Szg-naizzz-ezz 
o-c-xezfzlzi rrt?z-cAe>Tz. . 

I. h,zrz Aoz-zxorzcezleiz- ocAe>x" ezA^p-ax-is^-e/zei^cAez- 
SzizicAz Z7>. so — ozAe-z^ so^~- . Ezr AcxezcAxzezt 
oAzc- _fo zrzicAzzzxoz" cAer» zrxzzacAsi roz~£irz°vAe>zz 
cAczz ^xg-rztz/zzr-, rrze zzz zAerz zoJ^/zezge/zezzzAezz 

BeysfjzeiA&rz zlzcses^ AAgx-cAs . AZzzcA zr&zzrz an* 

g-ezrzzez- Accoz-cA Aoz-ztcAsizzer-zz soAA, so vr&rcferz 

so T^jreZe O 6x-xcAe> g^eser.6 zzAs 

fz£z£ z L. 3 — , $~, 6— ■ 
Z. Fjzrr & rx/rrzzrisg^e/zezzcAezr J, cA ra^'er Se^zrzcA. 

rreZc£exr rozz e-zzzGir z3sz& rzozi& zzz ez'rzer rzz3.cAz~ 

AoZgdTZtAciTZ S Zg~TZ£Zliz*X~ TTGzAll, & As .-- --J,^ ,-^J 

hevcizfAzzzezir cAaA) cAze&e S zo^zz^ixzzz" 'zzz cA&z- 
-O zzzurzoce rozz atez- ezr azzso-eAzi f -rozrzzzxso-e - 
-rzozn.Tn.en zrez-z/en soAA ez" sSzo^zzszizzrerz 

o tJ . j\ /zz. ztz rrz ez-rz 
-AzccoztcAg V ccozrCLe zn ezzze 

A 6 

/zzer-: ^ AJzese vzefzerz emzwcclez? zwe, 
A £zcAz£z;e>zA -zzzsezTzzTzzerz r trze 
8^y ocAezr ziw&zj J/zcAziezziGTz zzz ezzzerz yzcz^ozeal, zrze Azezr: 

4. "ezzzsen ocAexr J^zzAAe. eAzese, LecAezzt^en cZzzAi 
^zoroz-'cA zzzza^esc/zAsze-'en rrercAezz so//, <^zzt~ he zzz zjzs ^zo^zzzzizzz-ezz cAzzs Oreg-enA/iezZ ezrzszAz-zze/zezz^ 
C/zzcZ zAzeses zsA se/zz* &?r&c</rm£zAAzo^ zzz cAenerz 
A'a/Zen. rr'o cAze AAczrzpistzzrnnzerz pzzzzszz~en . 
5. / zrrzk7e />**y a/en ZzAAexrn . S"zc Aea/ezzzierz 
oey cAerz S zg^nczzizzz'eTz cAzzs zzAzn Az'cAe trzie hez} 
o/n zz lyo ierz . 

^ 8. Ja/zzzzg'e zz/s ezne /JzzAjrzoie zAzeselLe 
A/fzhzr TxrzcA Asezrze zzzzcAezrc Sxjz^rzzzizzz" cAzzz?= 
= zz-oez" ezTzzr-zizi, A/ez/t/> ezzxe/z cAez~ ^Accord 
c/ez-se/he, zzzzcA se/osti rvezzrz dez~ jfj£»/3 ezrze 
(As r.zzre y/^ezW odez* AzzAAr, sro znzzcAtzi dzeses 
/rexne zz 'zzs nei h 'm^z zn dzesezr Atcs^eA, rrezZ dz'e 
l\oie zmmezr zzoc/z zzzzverezndezrz zst- 

(N Q. AAezS dz'e Szg-zzzz£zzz~e>n zzAttz' I~%izzst*zt 
o e-tiz" z t Jy so mzzlO txez- Z/ zzs £i zn zn en /inn*;? eni 
sc/zez c/ezz oh sze szci/t it zz / (/ze ror/zezre-e/zezzde 
oc/e-z" AoAsr&TtxZe Ajzz/jzzo/e /ze'Ziz'e/zezz . £ 6 o z 33 I J lO. Ir/tert cz uol^y cziorrzies azore lAzzzz, 
tiS ftzf-TZzz/tzre, ll(j, riot/sri^ of Uri f> crwa ipC/ 
I /Izoide-', n/tel&er /& ^Wi'« 6e && W&'thletZ on 

zr/lo cy«^/ rttzrla or -n^ol. Z^l 7zd l£e 
lltr~ rziziziocr same zs lo le- a7zzzc 7 rsleod, ezorircr zzs/zp 
^Izerds 7~e criz Ired in, every Sort sf of Iz/ne, arid zzteczsizre. r :r ^ IX. '[%& ozSozey, az/c/ee/ lo Tubal fzez*? 6enn^ 
send e^zzeuzrTzizzz/' IA& szfrzzzllrres of ercrj/ palTCl- *cu [&.T? C h O i~cl / t'o liz& preredz preret/znr) zpi render llze afoxdrzrz& v/' l/zoreaflo 0CL44 s zorzodlz re 
simple and dz<srzizcl ct-izeao/zy, ^ d Atrial leerzS ? ad&ntl&d lo Ijr evil lite \fbr1n4zr zTozr^szcal ^dzrllars. 
Bzz-l a*e Tra?$T; -former t%orozr^lz lapses Izaz/e. been, 

zrr 
r U IdS , at entire >-erl' loo exrz/ivl/i'cl, I s/vctll ne/o p7oes sotrra 
IdS , acez>rdirzjf lo rt'lrclzy Ifze^y carr &e f777Ciet% 
sloOGL . 

\l 1.2 ■ ZX« nzzficspa/ irz^/islinezzorzy irz^ ^/or mer 
lla?r Orudis Sce&s&S z^^oazzzl i*o £&& ^rf-nal^res of 
l/l S (^O Z" CC&, ' and yl jfrezzlr-r a II^tzIzz>tz- cuspid lb 
le par*/ Ir? llcjTZsr Hzzrrzs, lb eo7z.Gords ■ Derzrzz*se> lla^ 
di*ssoizzml zzeles co/rlazried &n Irrerzz. zmzst- no I && 
c/ouJrled/ oorrd 7~r?Y tz * : *~ e ' °^ re4olrdzi>7z/ / aorrd n,ro/ztf 
7zoc%>6 m/rodrrzzeds in- Hzems are' lad, of courses. 
L stroll dr&rffo ra> eccrjloorrz, llus s t^Tzezlareof dirs* 
--c'Ordj >?z> llrzr 7zzzlrz^~ctl order, vix: L 7f/tJ?J2s CC Iza&s i7ol& lAerd ecrr-rrsns llz& fzfzzzo 
-th/re of c*> chord o/' Hz&s &euenl&, IzrMeJ Hz& pro* 

p^ress i'z>i7s o/' oo pe-rfeol , or* tii7Jerr7^plc>^l oaxteTz J c&, 
$Jtzp.4§7)?:/ 14 a reed c&vrd, of &Z-&' SGV e>SzlA, 

Btsl oi^er-Tozse zl tttzt&I 6 t 

lo SOTTU3 Of Hl ft4i-' iSZSCCX?* >es zt^nrdorslood ac^aroltJtf & £ ■ Al'lcon. a Ijcciss ircle Hzed> ot^ec trails oiz& tjle^re£y 
lip or, C^ottztt^oizs Clzrrd, carr/e^ oc 6, or a^/br.lsc J'¥fl%, 
nuxarHeel. 6\), or jn or- 5, or 6, d de~7?£>l/?s or clord 
cfllz^ flflh and S 1-X.lJ? ,(Eoc: /, t*.h,c.dl) 3 ^PVtf-n. oo 6 OaSi' ?lc Hal dcsc'Orzais 077* ■■■ dro/ip/i- lo co I'oTwrzon Islzord, or ascends MS- defr&& lea 

S Zjdlz ' carrz.es a no/it ral or $/z\arp:0. eltord o/ 1 Hz& Siocik' retrrttc* et nrUt&reU. or v/zarf: 
e>r>$, tl detiolcs a< cl/ord of Ht*< T'l/rrd a^d FuortA; carrier a 7, lAe % /j reauzred lo d , anJjl not 
IA& $, aecordzuf lc lie e rpla n stl'r tz pwe-Tr, 
al A erf 6,§ li. u JO. I'lenrj si.cJi jJifhTata $5 zerttci £zi.xv&n. 

nr>[jfrt(*in<i:t<l(\r trbc-r- efrtcr .\ a re I,- • I m cL&n. f So 

mrt/iJ die ISniiiir dee Let If cure ni? /#/ her don, oh 
rlrt? 7)auer m ^lele/iu edee tt*rzgr/exciAe» TpW 
fe r. e r/«[ lie n soli. 
Das -titzm/f t ■Ize tsl < at It i ojz c/er Sln7,;diL 
de w&JLc/ti d&z- ; 7 c 

,/ ceorc/e rrelcl/e in /f=>t de 777 to run a er/o r> It fl/er Y&cr?&zrl ccrid /n 
^Jerri n-erdea., z// rtursoelLert , 
\\ 11 '. lists rezzi Is es ayco atzz dent it oi s u ber 
dt. a Ijenei'e/i/zcrTzs' exrz.ts.a re-derz xdr ords i.n.tlerr. 
rorrlzer l s^efze7i.de>T7ri OLfn.teU.77. zst 1 ^■esa^-6 Q rvz^. rolei dre tCelzi-o r-aa dt-n S>\ trdt 
trrr'trreTZ di e,rt., es & e ™& (.re-ncr&Jba.ffips etnletcn. a rrd hesrervzuze 
m-£zcAerz-, iveTzn die allex?7i fTii/ s ztcalzscAetz ^zcrt'.o^ 
r&n sick darnack S eizeJit'ec, lialien/ da ezber 
dze rtz_ez.£t'e7T alt'em Ire neralltat le -z.a zzn 'beisz-zfU 
bcz.rfzf&z-l szrzd, so tv/Il ielz ft ■ etn. eztzzg-e ILeg^e/n. 
zaierz, prorzztrcn- dzese rersiazuderz rrerdt^rt Itdfzeiz, 

\\ 12, . Die s-zosre l^TzLesirrTzyntiAeTt zrz altierrz 
(jrc^Tze>raJbafleri fzzzdeti sic A zzi derz J> z^-na iterere 
dez" dzlTo/<zTr&TZ-dezz ^deeoz-de , da szle dock mzzi 
orolYez-ez- Soz-g-fall ttls dze coTZsorziz'&rzdeTZ 
6&liarzdeliiwercYerz sollrerz, wez/ dze, darzrzrz enc- 
fj^iJti&TzerizOzTfozzanx.en iricAi rez-doffelt: trerdezz t/eUi /ezi77izdeTne flzzl"/osrz7T&~ erloz'dez-ji, dze dt o*&o*z~zllent>7i lez/selz 
-jzelzzTZ sclz/ec/ii . /eh erZoz-afez-rt, aze ua.z,zz- 
&tz JVotUszz, szrzd dzinzz olz- 
'z z^ezrde cl&n&r" cul& Jjzjrzui' 
6zzr> der 7?z'lTorzarzxeT/zzz zAz-er rzeilizzdicAe 
L/z-'dzTzzTzs^ etddsiz-erz, £zls ; 
/. If^eztTZ ezne HezLJrtole Izezz rrelc/re dze S z'ff- /talzzz* ei rzes Septzznenezecoz-ds tzzlzz-l, die dorlscA\ V l° T~ez- rrrztcy* ezzzer o-azzz-zeiz odez~ zzTztex-b z-o (Izert&xz 
Cddezzz. nw'mm6,(Ka.p: 4, § 7.), so zsl &s ezn 
wzz-kLiclzer Sep tzmerzaccor'd; st zzlle- z-derrz 
£zj?ez~ zTzzz/3 ezc jram£/} e/eir folg-enderz Herein 
vezrsl£izzdezz pv&rdezz . 

Z . rWezzrt ezrze BalOzzozie rrelc/zc ezize Szzzte 
<zt^ftreiz~is zrz dezz DrGulil^rt^ slezgd, znzz cl 
,zei" 6 oder /szlscJzerz ^zzzzzce. azzT To/g-eTzd*- 
yfz-zi /tczezrliTted zs£: S\> oder 6^ ode.z~ 7f oder 
5, so lezezclzzzel dieses ezzzerz Q LLl JJ I S ' f^K' 
1& 72 SL CC O L^d ,(oiz"S tes Ijeyspzel , <3, L>, C, d .) 

3, iWezzn ezrie Ba-iOtzzoce ezzre Stulealnrarts 
er/ezziejzJlz^Alizrzg-, odex? ezzie Sizzle arrf 
prdzrls ztz ezzzerz S^ex r^zzarcozW g-che,ezztd rrzzl 
ezzzer 77 el I U T*/z ck CTt O der C f /l O // l C ' TL 
rz-olTen Sexle oder nzl6 f Ijczezcltrzei zsl, 
%o AezezcAzzez dzeses ezzzezz Zd-z-zc/zzzLZ-terz sic- 
-cor-d {zrr-ezles Z>ezf£7jzel, SL, Z, C, c7.) zznd rrezzrt 
szc/z ezzze S^oeizzne Iztjer ezzzez- so/cherz JJ^z/o 
-zzolci JiGjQzzc/el, so zsl c/ze £ cldzzz erlardezdzdz 
zzzzcZ TZiC&l clze jt zzozc/z dez~ ^z/rl^z-gzrzo- rrelcdze 
jXezpziel 6, <y 21 zsl £~e<?~ez4ezz rror-e/ezz. 54 4 AAAca a Aass j„f r AAaA cAcsczrzzAs V zzz? cb# re/? 
io a C&OTOC of AAe SzjcAA, cat 3 /is cc&^irg 
or /, // atencae* a cAznicl ' &? AAe Scc^oncL. 

I'jiic: 3, ;i,/},C,cz . IJzeA in ez sezrzizs or szz^ezuss^ 
siozz, gf eAzeriAs gf> AAzzzs sijcAA AAezf rzzzvy aAso 
Ac SreaAczA it^ &z& nzzzzzzz^r sAiz>n>zvaA AAAaizt 3. 1 1 4 J- 1 «9 

6 b 

6 ¥ -±. AAfrzrz ezrze £3iz/3zzoie trefc/zc- e>zzze> SiziAe 
ahmzzts zzz ezrzezz Stsx iemzccoczA °~ea£, mi A 
eznez- 6 odesr 4. ocAez- ^ AexezcAzzez 7 zs£ , so Ae, 
cAezziei cAzeses ezrzezz SeczzzzcAerz^ze:coTeA l (c/ri£ 
fes BeizspieA , <z, 6, C, ^/.) Alter- zzz ezaez> 
Alez/ze ocAez- roAo-e rozi Sex rezzzzccoz-cAerz, Aorz 
zzerz sze lzzzcAz zzzzA cAie Kapi£cA 3 , S 6 9 ^e 
-ze*3&*6e Az-£ Aehzzzzc/eli Trez-cAerz. X m r rr I si n. i * £ d Ff m 1 -tf ^SlU £&*. szWtr^rAztcs of //zsmc rAwi/s f% fbnmer. 
-4y^r"***9Jdr>> ofa as cAzz-rcAs Ay Szzppe'SiAzezz, Ay 
SlcAzAz faz>zz, , Ay S ti ^p ens ion , Ay . An A czpaAon, 
omcA Ay /sice*&c&/ aAso as Trans iezzJ ezrzzA ' Arre, 
•tfulaar cAoroes / may Ae zznzAersAooei aoe&rdznf fa 
Aes pin en, aA A At faze &'?TTZJZ/l&s ag? 6,&7, 71,20V>21. % 13 To /l^ZZTe Afe A ass of a cerrzposiAzon, 
n iu>£> so easy as AAz>se> rmazyzne , tvAzo AAznA fazaA 
iA is ozzotzfA fa seA cA/itvzi AAr yVyzzres g/ 7 sizoAt, 
vnAe**vaAs , cz* are, ■ i fbu*uz / in £&e, m?A>s of iTm o&oi- 
parts. A'rt- m mzzzTy txtfletneef /&& joar/s o/ez 
coTng>osi&vn SLppe&i* &> con/Boat, atu& o&z^i- 
cAutroAs, lAarz, t&ey Jre&tflf eoTzJee&i rvA^^ /^ 
nzxAz^o autA ft -regressions of ev&ry eAz>ra / is njca 
~mz,tt/?s/ . A //z^ A ha/oe Ay Azzzje c/tO-az-Ay sAiezz'ri^ in 
rny Ne>™ Y'/re^ory, ( 7tar> . if, & JZ . // is lAe ■ refer e, necessary Ao eirzinzzne. , n'AzicAu 
are; i%z>, reaA cA/^-cAs, arcwfAei/f Az> Azeir pro= 
-Sressiztns; anz/ //W fa earpress lAz?m, as azsfajtcAiy 
as shewn zn< c/n\e cAzzztA&r. § ^ / AA Ar/iz, some, preA^zzzA fa AezzcA /u?n> ozz* 
ff f7 / /"' z/l^C/Z Aezst cz&n Ore. azutvtzzpctJnzlecA , <so 
ots /z> Azarmztizzxzz n>izAz, £fae oAner pzzrAs, tAzey 
01/Ay ejrfjose, A&eir ori>n trhpezr/ceA A non>Aea / fe cf 
kcvrmzsny. A or ttu izn/zosszA^AiAy of stz-cAzA //ziuf r 
nAete aAA coznpesj/jf>n s/eaAA aoA 6e Az/niAzz* 
Ay tr i fet/' i /Y<rezY ft-offesste^s, is r/'/eAeaA. And 
// A as /jsen stifjYezezzAAy $&£»Hs 6y IrZznzzn; DazAz 
I far A >, era /A e/faor ceAezA ra A/A AAriAevs . t A § M oA O AilAtB *3 /o- riiz irzz"(*zi iAa e zrzfszrzo >c*rz \y SlccofcAg ccoz*cte 
e*z* tp-gAcAg e-Azee/e-rzz ezls SfccozrcAe rAzzzoA Urii 
ScAzi&Lezz ( Sezpp osz/zetzz), I At cjrjrcv gzz {/AciJitzon} 
sfzz/Azzz/izzn^QJ^zisfe-z <s£otA\, Ao z'tzez s rz zz fz tzue> 
{Arzv£czps£zoTz)zi llc A ^fizSrzBtkzjza (fszcerix) & e = 
iz-ac/zrei vvozcctezi szzzcA, ozAezzzzzcA so g^ztezrzzzZe c/riirAig^e-Arc-z/cAf zirzcA zr-r-cg-ri Iziz-e ^7crztrdei- ftonen 
much cAer- ezTzAizcAeejz Tte^-el rreAr/ze ACapzAeL 
^/y'/ ' V £0 tzizcA JZL 3-G^eAerz vroveAerz isi f'ez~- 
=si& TLCten zrez~ert / ezz . 

s> ^ AJcti HaAj ezzzes Tozzsii'zcAs T.zz hezir- 

'A&m, zsi Aeirze so Aeic/zzG SezcJze' zzfs cAzeAe = 
nzg-en szcA ozizLzlclezz ^r&Ac/ze eAezzAezz cAzzAj es 
fzz rz Afazzgfzch sefa cAze ZaAzlfizi cAez-zeziztrezi Ar/iejr* 
rzzl/c zzze-efeizrzzzseziGZZ weAc/ze sic/z zzz cAe>n zzLjri 
°~(>7Z £*>i zrrenze>TZ r-OcAzzzcAerz. AJerzrz z rz rz'clffL&ZlL' 
le^zz sc/zt^-zrzezz aze Sizznrn&Ti e"£zze>z? Axozrzposfa 
t rorz o-zzzzzi azz oAg z~e sAcooz^cAe zzz orz /AzzzAiezz ezls 
sze Tf-zz-cAZzcAz en£Az&A£e'zt / rr-erzrz rntzzz cAz'g JVez = 
=£zzt? rzzzeA Aoz~£sczzz~ez£zzzzff~ ezzzes jeeAezz s"Ac ■ = 
=ooz~cAs zj.zztiez'srziC'AzA , rv&AcAz is zj.zz£ez-srzzC;Az£ , rveAcAzes zrJz zrztzzezztex 
zzezzezL Tfaeozrze , KszpzieA ll, 6> 3JS /zi zz A.-i JAcAz o~eze£of zzz Atanoe-zz AzoA'Ae . Mart rnxAAl eAfa/ier 
■zz^hAzcAzezz SjLtzco z~cAc exze w 
z\/?z~e z^_ror-i e ztetcAz cAer~ J\zz£zzz- 
zzrzi.ezrszzjzzzezz, zzzzeA - 
egHZZTGT-n trie z mz 
cAzeserzz AVzzpzcel s^e^ei^i zsi. 

z^ezzr&zz lefai* 
/? A ~Jz z~ez_ zizzzzo 
sze tziscAzzzzzz so AteSt6zznzzze6 h 
eserzz Avzzpziel ^ezez^i zs£. 
C) /t. AAerzzz ezzzfare he/zaupit 
ie ezrz zzzzAtezzA±ez-ziezc A3zz/3 ozzzze cteolei 

& £ezt prez-cAerz , so cAsrAo ez~ ztzzA cAezz izfjz-zo-ozz 

izsLZ'morzzz'-e} , so ^rcltezz sze iAcZcAtzx~cAz *5 £z zzz rrz ezz 

zzzzr- z'Azzre zzzzzoAlsrAzTzcAz 
(ezz ■}ff*C tXezzziizzzAi rotz efatr 
AAazraorzie ezzz cAezz Tsrs-- De-zzrz die 7Anm6j9*» 
^Izc/zfaezr ezzzez" soAcJzerz SzzcAze zsi nrtrf-erisc/zezTZ- 
=AzcAz, jreizzz nzcAzi exie L^oztz posziz'ozz zzrzA oz zz io< G 
wr?nzo-e> ±es£°~esc>z£e Aor-isc/zrtiirizzzo'en Leschzrizrzc/fi 
s&i/Ti sol A wrxo cAzeses zzzzcAz Em.. Haefz, TizccA 
unci arzeAerf ftr- rrr/t rzzie yfzziozeri A^zizJAn^/icfz 

°^ez;ez°*£ Aezocrz . 

<-> £> r , , 

^ 2601 ~) 
vayi/e/^8. 

Or /. 77i.0 t ^A, t /br Mes pretence of l&vreufy 
froths i/ is ettf/Ved^tt/r, A Anon £&*, everj n£r£ 
of oo eAz>z~d gs od/ozvcd or rezrzzzrez/ ' &, 6 & ireoe/ed f 
as eAzyvn, in £& e prevtu&7t*r f/Azzp/&r# / ^Jpfbr 
fili/Zezsti&irAing' a, to** &&& i* noljifured 
property, zA i* ,-,yzzzrezZ &> Anozz, ^ reju/*^ 
proorcssron tf' every cAzyrd . And ZAis Aztozv^ 
Adzfe cz/so or/aro'/es a, Zezft ornze^r a? oacnress Ad/Ae *xd)eznpcr& predude* or vo/tzzdzzries, more 
corrector cnzw oteorzvise / dzozzzsA zZ c/o&e zzoA 
lzzzdzzz/& at// /&& rzz/es of Moc/zzy/zz/iorz . I sAAZ eacp/ozz^z t%& process zo zzs in, yzzes 
/ion, ins 6n\zi sctzzzz^ order, in, wAzmA, /&& c/zffer= 
en/ cAords Azzz>e A pen, e^rplzzzn^d. 

§ £ . T/zc J^nndnzncnAd Oo/7COrC? zznd its 
t%,z> znzserszozzs, Aozve zzo &**£z%d prorfre***,*, &Jm 
z/iszzzrcAs, zznd zzzz^oy ascczzAor desSint/zst, any 
mttnn&j zf o,d y „* coweznz&ize, J&V&4 *r ocAv, 
vms ^we^/w^ /^ p*vfres*m,. Btd zvAozo 
dzpy AzA& /Ac progression of an, essnnZztlL 
dlSCord, igp %nzzszi A^c^ezzZed zzsjhdo. (&&,£ vy 3- /!7wn 7/zc^ J^zzzzzz^zn^nz^/ Coztz^rdnszu S zuA 
foizr or desoonzzs Jiv& deoroes & tMf&et-Jiz*,. 
c/ozznenAd ccnrord, i/s Third nzzzs£ Ae Arezd^d 
as cz /ezzdzzzf zzo& i^ ^ c/ord ^ A?zzi Saoczz//c/ 
zzzizZ mAen, it ozsccnz/s W*e/&fae*> zz> cznoz%or 
J'yrzd^nzrnAa/ con&rd, ia zzppo* pzzrA nzzzst 
eZzzsczezzzZ, zzoA ozz/y &r> ftzroiz/ oozz^eczz/inc J"zf//z\ s 
zznd oczzzzstzs, Aezf Aoczzzzsc H ^ ezMer czn i*v- 
conzpAd^ cAorzZ of foe ¥&*&, a>tz/ S**M, ei~ 
uk uzwrrtpAtA, pA"*'d &*&» Sczs&z/A. 

% 4:. WA/btz or cAorc/ of fA& Sijc/A asc&zds 
one cfct7.cc /o ct cvmmcn c-Aora/, //^ Oc&zva 
tf Kg* Axe*s oz^fA/ n*& to nc Aiz&cn, Aeczxzzse ir 
is an e-rccomp/c/^ cAoid of && g f an*/ n, Aon 
zA a/c<scc7,z/s on& dcf?i'e& Ao a conzxnci^ cAcrd, 
£A& T/ii^o/ mu^6 <nol 6& dcytiJ/zuX?/, Aetuztzse 
i/ ap eat, i*io077rpA>&! cAo*~d of /£& f . 8^ A. 53 APITEL. /orr aier IZrCscAz-eztzsiig" Jezd'ccorc/e. § Z. Oi h en simi &4 ,J^ S ^cicA zrzr rj zr^t k &i s c/ren sImzs 

Ttz/YZn, wzv jede Siznzrno eznes Accord* I>c- 
Jzande/i rrez-den cLizd odez* mzzlO, jrze sa/cA&s 
zn d & n T rAe>z~a^A ( * n d<?Ti K^pzc&Ln ■3~emx>&£ 
wrotrden z S £, so £s6 «* doch zzm azzo£ £ zn^n 
zzz v&r-steAen zre/oAer nzcAi z-zicnizo- A G xziTez-£ 
zsi, rr6£Az^, diz> z~eg~e[mdffi°^ Hz-tscJ, •re>itizzTzs~ 
Gz.nes jadezz Accords zrz rrz/*ien, mad dzvse 
fienzziziz/3 seizi atzch ezncn Spieler zzzs-lezck 
zn dezz Stand, Alezzze Pz^zltzdien zzzrdT*h an 
iasiezz zzrzs d&zn Si^z-ez'/e z~zcn£zg~e>z~ z.zz mpin* 
=lezz, pis es sonsi rnoo^/zcA zrsizre obscAozr sze 
Tzzc/zl a/U 7cc^ e /n c/Sz~ Jfodzd&czon zn szcA 

Ac/z rrezrde dzet er-rrzzAni&n /UzTi5cAre-iizfTio- ej i 
xn dez~ zzzkrnZzclien Oz~dzzzzzz°~ erA/tiz-tsn zn mol- 
cAez" dze* rerscAze den an 'Accorda er&Liz-i zroz~= c/ezz szzzd 

^ 2. Dec* Jyz-&^/f/an^'zzezd Ae/«e 's.z* *-% htzb&zi frrzzit- n&schz'zznaJzce 
dezcA c/ezz dz/lazzzzreziden L' zn Aef/j^zzzzo-^zz 
ro r* is en zre iizzzzo-, « 

^llccoz-den . sondern Aonzrezi zz:zl/ nl/p zdz-ien 

ailT and tlAzTrJir/s doT-&*e&T«?*fr**, rrennnizx- 

Aezzze yzzzneien zzzzd Oc/zzvezz J%£ge dtzjrch clze 

Z'oi-incAzrez/zzrzg- eTzisieAt . A/enzz a/e zzLtrdze 

Zoz-c^cArezizzng* ezzres Jf^eSe 71 elicit cZl/Zo/tz\ 

-zrerzt/en Accords nelznzG^ so mizf/^n ™ 

£zzz/ //z/^errde Az~/ AeAszzzde/i zrez't/ezz. 

§ <3 • AferzTz eizz Z)z~e.if Alamo- viez- Tone siezgi 
oder /zzzz/T TZzze Zdlfc zn eznezz nizdeznDre^ 
-hlszn^, so ztztz/j sezz-ze Tez-z so trie dez~ L,ei£^ 
-iozz zzz dezn Sepizznezz zzecoz-de AtzAazzzde/i; 
zrezrdezz, zzzzd zr en n er eine Sizzfe tzzz/lrAzis 
lTl GI ^f It azzderzz Z)repAbzzzg* g-chi, so zzziz/AZn 
dze t/L&zrsiiznzzien Aez-tzL friiz" i s °-e-Aen , zzzc/ti 
fz/lezTZ zzzn (Jrzzzzzezr zznd Oc iezrezz jZo7g~en vzz 
rermezden, sondez'n wez/ er ezz£z^edez- einzzn Zfsizzzzdzgez- OzzzzzisexzieTr O Ae>Z" Sep zzzne zinc 
/ isz. 
J 4: /fezzn ezz* S &?[ i ezzcLC corA coz'd isz Szizzie tzzz/lraz'ts zn d&n Z) zreyZt/szzzo^ siei^i 
so f/azrZ d*e Ociszz-e de S ZJaf/es zzzcAz Pefzoru 
men zvez-c/ezz/ xvez/ ezr ezn zzzzvodsiozndz^-ej- 
j^/zzzncsext'e.nntzcjrlrd zsi/ zznd vrezzn er ezne 
Szzz/e a&rrskxrtz* zzz den Zlz-ezfAlzzzz*- «-eAi, f so 
daz-i c/ze Lezrz zzzcAi vez-doppe/i zvezrden nez 
ez~ ezzz zzzt to/Is izindzg-ez- 'Zzlzzifzzaz-iennccoz-af 
zsi . 

2 6 o l I 36 Jy O ■ A A Ai&n, cz cA&7~t/ of cAe, Aozzz~AZz^ cozzoA 
Sz<jcAA pz^oczzzzcAs AzAezS AAzzA of ZA& j , ZZz& SzocAZz. 
ozzc i AA zzz?A Az? £>& cAozzSAzizA, ' azzzzz zoAz'rz- zA pz~o^ 
cziczAs AzA& AAtzzA of AA& JL, ZA& (scA&ve, of AA^ 
£>zzuss ozzfzzA zzoA Zo && Zzzzb'tts- 

Jy Cj. I Aze p z~ojf?~e&szzmjS of AA& ^fzzzzzAozzzz^zzZTzZ 
OTlSCOTlTCg. ozzzzA zAs inz>ers?0Tzs aire Az^77z£A*?cA, 
at ctzz7z~zzz?zf Az? ZA& z~asoAzzA£z?7z roZzzoA cAose cAorcZs 
/•rarzzz i-r^,' arzzzA ZZz&y Tzzzzy Ae- zAzzsziAezA zizzAo TlcZtU-^ 
1"£ZL , azzzA soztzz>, £lbrzzpZ projfr r/^sszozzs. tf 7. A Azz> Z2£l ilZT"&L pz-otS'rrsswzz* of ZA&^fbzzzr 
e&S&n&tzA oZzscoroZs z&r& zxs t fbZAo7z>s : 

Tlie, cAzoroZ ef AA& ScovszJA AzzA&s ZAzzA of Z£z& 
p&vfezzA couzzzzzoz's, azs eocpZ/zjjzzezA atA tZzap: *Z V) 7 . 
/ZzzzA zAs AAree Azzz>ersiozzs proezzzuA Zz? AZzc szzr/ze> 
i fu.7T£Aot,rrt.erzAaA cAu>i*cA r or ozz& of zAs zrzoerszoyz^ 
zzz Az'ze. zzzzzzzTZzvr o<zcpAotz'zzzuA ozA C Zzzzp: S. ty 8. AZzr jtzosA simper AzzAZz^, Ay ivAicA ZZzz> 
zzzzZzzrzzZ profresszozzs of ZZzes ZAre&s tzzzsersiozzs 
of ZZzo cAwez of ZAzzi^ SezJtzzzAA cz&zz Ae-> re-memAerecA, 
£s ZZzzzA of zz ozzss proce-zuzzzzzf zA£zzZz?zz£zuzAAy /t fz'07/z 
ZZ?.zz A&y riz?Zg, £0 z£s ^ifAA, ozzzzA AcccArvccr-eAs , zpiAJt 
cfr£s zrzzzi077zpcz7zz7TZZ'zzA t*w£oZ£oz&s: }f O. // GTZ.TZ eXTT (,' ZZ£ZZ?7tse~XZ&TZaLCCOZ'cZ SO 

w/e czzz. T&z~sr,zzzza.z~zezz£zcczoz'cZ £oz~£sc£?r'&£~ 
-lieA> f so cAzzzrA cAzez oex^e zzzcAtZs z^Gz-oZoppeZZ 
Trez~zAezz/ unci zz-ertrz er trz'e e£zz SeczzzzoAezz^zc= -cot- BztfAo, cA Zoz~£sc-Zz 

17 z~e?zr>ee f so zAzz z"Z oZz e (Ac t& T"e cLt es os TZTClTt: o'eztornTjierz TrefcLen :. cZe V) v» . AJie 'A 1 ' oirt i Sc-AT'ezAtZTTo-'e,TZ cAes zAlLLorzz- 
r-enzAerz Ct~z"iz7icA&ccoj"zAs7iticA sezTier" LJ7nAeJi 

zAer ^AzzzAo. -z~zz*zs~erz szncL vez~Tnos^c n g are- /#-<?/=■ -cAlg zAzes& j^Accoz^zAei er£oz*zA&i-Tz. r I>esiJtZ"£iJTeAz f 
izjzcA sze Aozzzzezz zn 71 tl LZfT* LZcAlC^ citzcA 
ZZTie'r'ff'&r^Cere JAortscAiz-ezAzzrio^rz ezTt-S'&- 

'tAiezLi: Tf>ez~zAezz . 

V) /. Zzzg n.£Ltiz"zz"/zc/zert. z t oz't i sc/zr'ezt c zzrt^eTz 
cteg? rzer TreseTzZ u .zzcfz-*-zAzLlorz£z'e'rzcA&Ti Jicc4>rct&. sztzcz Aozs-eizzAe : 
L/ez~ ^epizzjzeTZ^zc-coraL Tzzmm-z, zAze JYozr Escort 

tizzzz^- ctez? °.*azzj3~e rz A^zzAezzr:, zrze J\zzpzz:ei ■4; % & ~ 6 & 
7 er-AIszz't zroz~cAe7z zsA, zztzcl sezzze czzrezz 

LJTziAeIzj~zzzzse.zz rre/z mezz z£iz*e Aozrttsz^rzz^GzZ^izrz^ 

zzz zAeiz zzzzrzzlzczzezz Cz rzzJzcA&nccortz 4 , ozAent- zzz 

ezrzG sezzz-er IJzTzrzefzz'zzzzs-ezi , azzr cAze Aiz~£ 

Z\-ezpzzieL 5 ec-Aza.z-1 worzAcrz zs£. /'■ §8.D •zzz£zzcAzs£& YzzJoeZza cAzzvon rr&L -cJze cAie. zzzzc'zzz'lzeAerz l'oz?£scdzz~&££zzzz 7 &'eiz zAt 


c£z~e*zz L£z7zAeAzz~uzz'2~c>TL cLes ^&p£zzjzerz£zcooz~cLS 
rz roz-o-esiel/A rv^zrcAerz zs£ azc-ze77Z°*& 
BezfJls 

cAz£z 60 Tz£gc/z GZ" LSI zA- Ao 

ez tzgs telZZs rr&z-ecezz zsz> O.Z.&/L,- 
es zvezc/zez- zzzz£ Aolo-etzzzAez'' izarmo- 
zzzsc/zerz zJeofez£zzzz"-' zzz 
Tzzzzzo* rorz cA&zzz Azz~zzzzcicozz z zz-zr Cfzzz'zzzie zzzzi— 
zztzcA HszecAer &bzrtzr£s °-&zz£ . Z Z7 /IftZTOZ- 
ZJ ZZl". ***! J 177 MzTlOr. JJ2 JfoAA. , rTTT 9 z~ * J /. ^ «- ^ ft 

- z 6 g i - n * 6 $ 1 a * I 

f f r r'-'ftTr r f '' r r r rx- 1 Zzz AoA/z AAe*& e*JCZzmpA&s ceA jj <se& AAzz tzz/Azzt-zzA 
p7~efres<szo7Z' of £A&< cAzjz'cA of £Aey j / aA cz aezzzA 
cA f AAz?<f& Azz>o of AA& cAoz'zA of AA& £ , czzz^A 
zzA c, AzzzzA of AA& cAzz77~aA ef AAz& JZ . y Cz. Afnexs AAzj^s lorcf* *z&s prop?- ess zu>7t z# Zrozrzsposet Arz GzA spe. 
( z f'zf£Az AzzfA*?*; ornzzA so ccs Ao ezzzA £jz AA& oc-= 
/zzi'eofAAz^ n"&y 77Z/£e, o7z& zzz>z£ire&- tzzzzsA 6& Az'e^z^ 
A&oA' AzAe; Azzso , zzs^/oAAonss: /jz_ cAzeserz Az&zzcAe-zi AJfzzszjz&L *&' -zfSp. en szc/zc zzzzzzi Izezif L {/zg z%£L££cz"AicAze Aoz'£scAroz£zzzzs^ cAes 
A?Tzzzz£sexf l e'TZ£ZCCOZ'cZ 7 s, Anzz a zzrzxA CI tAze* zrvzzy 
cAes z r ez^zq?zz£ZT't L e>rz£zccoz?c£s rzzzct beiz c. c/z'f c/e?s 
Seczzzzc£eTZ£zccoz"zAs . 

(0 €}. Afe rz tl t/z ese: Ao zr£srA Fez Zzz n^S- nzri& 
OrzzzzZe- AzoZze-z" rcrseZztt jrzreA, so iZzzAl) zZer- 
SrZzZzfZs zzz zZez* Oc£zzre cAes Afzizzp££ozzs "'<? - 

"ScZizt'ltt , so mezzo tizzc SZzzZd Jt'ze kptczj £>e~ 

^ZzazzcZoZZ vrezcZezz, rrzc AoZ^Z : s I/. zzz ' '///r /<?/*. s 77 I fir i H 7 •^ oafer i oc/ei L °f H /'' x tz Of fc^ 5 T 3 J *T=pg * zz i * £ * rf ' 3 5 "? — Z ■}'/. ^~Z 2 2 S *- /Vj. Z Zvzz, Cc&jpe. zzzdz'^s- $/?e&r Z&& cAzzrcZr cte ZZry 
OZZTP/zZ' Zz? 3&y COlAx?'7Z/ ZTZs a? sZ^-?z::ZZy dt'-tr/pTzic.' 
77773 Z3ZzzZzzZzz?7Zs, & ZZtZz, OZS 777, Zz77> Z7S7*? 7Z> &*• pftf ZzzpZZZ?' 
fJZ7ZZY' ZZzZ? S7777xZZ 7Z7?Z&£ .sZzZ>7Z7 At* 777 ,?r'777£>s ff Zz7\p ' 
ZzPZlUZZTZzZ ZTz&ZZZ-cZj Z7ZZXJ7 Of &£&£&>, jzj ? • JzTs CZCCZ\Z77Z7l /» 

ZttzZ x/zzz-z-ps- , acc^4?9 m H&9t^' fa Z£^, 7w?cc&m, c/zcr 
Zozzzr eZz7G>77izx&zy sazzZ&s . Tjfag, cZzz^t^s zzjtt. of zzs 
rZz-oz-tjZ t?z~ zzzzZfi' Zzzzzzz Zzzst? Zk*n>es , azis ozZ tz , Zz , Jy 77/. A Zziz^ zx/?z?z>e/ 7hzs& &7~77s?7~e<v,<?zj}7Z4 -/xrizJe-cl, 
L jh?"77z zfZzzzzZ /^ /?e77S>?-aJZy rzzuTZkcZ 1&& ILL tlZe 

0£ ZZlG OrZ&T'G, S&Z/Z^T ^ f/l£t&?7Z*& &WS-OC 

lccz>e2s rvz/As Z/ 7 /? e^cnZa^Tzz^zz 7 zKer/i 777^3 zz^zzzvTz^ejz J 
ct^zzzZ^ r sfr^Uii £>&,&/ zj Zzzzre, i&tJn\> 7/z& zxZzZtyT&e/Z, 

^Z CZ2Z^Z°7zZs Z^ZZ, ZZz& tZf/Tzy 77Z-Z> 7% 7? Z^ZZZS>7ZzZ . Z/ze jfr>.7?o/lt?/7 J\or&rk s.erg'.-rt c/rei A rcoi" 
de tf&ia/zG £77 s^JrejM" t//ri eo 7i /\sf 7if*i- Jlodrr 
■la filo rt »'e/;o 7/7 777 ert f^-e vote n 777 ri tie 77. , so Pfreie 

777 c/cT s~/jrZ7 TlsO/"Z 777 C-I77CC Jf&L3-&/ Z£tt.c/ c/l& 

tf/rzffw; iVorpy? 2;e>7o*r>77 rrrc eZJZZg-G f/(rr /j(-lc 
ncc&rctei, ccex? Aezzrzo*f?rz /Zr<&£o/?.z sc/7 - < /z 7e///z.i 
6TS077erz LortLc?,ziz>&7? o'er/en. LJ r/zzr BZtjtatf/i<sri?n. 
cL< z~/7o/zzz77»*s zezo/zc?rz gr&teowttjuz&ri rr'&zraert- Ao*t= 
7ZG77 . Z/zg 25&T'£/z£>zZrzz7<? czzzits /tccOYcls Hustr 
eXTtesr i\arr- i_tz^ ZTft*rf Ze-r.z c e'Zz rrze bcii a rzzzd 
h t/zezzf ofczr.zz zznt se/rze £/£££■& Z7, rr^L-Jzzzz/^rzz, 
^ lO. Die* ?.rr€-zj oZtf°f?7? HA/fc&zz flier Oc* 
zi&-j'e. r-ezrez -zzro^z 6 , ozLr/czz czas W&S zrzszrZ- 2~ezne*z'= 
'77zlgdrc7z /ze -Re^^Gi 7 OGL' OcZaVG izezzzzr 
WmZcJ*.e& errze ctzzzibozzzscZze 13 akJoc&zzze zzzzc 
tZez" gz Zlzzz-cezz ZSr^odcztzzzz^ zsri/ zzzzcZ zc/z rrzll 
sze T7zz£ cZezi zrr eZer' ZjeodeTVzzzzs zzz ZzzZ/zgvzz 
Z'ez-S&TSZiTzo^SKezcZzeTZ- Zz i elz ei~ se-7.e7? . JL77 JfoZZ m ^ ^ 6 6 *^ 
3 2. 6 

-f- 4? 6 £ 6 4; 6 6 

5q -H- ^1 % 4 

3 4* 
Z 6 4 

<3 & Z& a ! 3 XX- i § + 7 Z 7V7Z>s llZf 2 J7^ ZZzes 77ZZ>rt77j~ isczx/e* zZ TTZJZZsZ 

ocs 0Z7 jv z-z, ezx , Z/ztxjZ Z£&, rtyzzz z??/?77 cZr^T'zy of 
4*e> rz/^ZZz 0f ZZur./- <sczxJ& ttzzzsZ Z?e zttzjtioj-, 
cZz&s sa7j7ze. ces Z/zz? C&J7Z77ZO-S? cAl02*€& Gf ZZzz> Key 
JS/cZe,/ oz77/)Z tzz/z&zz:, i?r tjZZt&r r-zz/zzs o/ n /Zzr ccZzu 
ic> i# T7Z£zd& Z7zzx./zpr, zZ is e-tZZzer ZZzi? Zez/cZ/. tf- CCZ-777'e ' 777 cZzz?z~cZ 7Z'a//z/?iz/ ZA& <Seirz//Zz, r>z* ZZzzp Z'Zus-tZ 

tJt £?Cz2l2-tiziZz2ZzZZzZZy sZztZZ'JO . sZ 7ZZZ>7~e; C/?77ZJ&ZrZe 

e>jcTjZ/:tz?7?7/z:m zf Zzi^ zVz^yhj-rzzZ zz^rzpjzzzctcrjzzzzzz^zA 
of ZZzie srzz/z? <se<r i& zzty Nrzv T^Zzzpery , Z^Azzjo: Z2, 

,y /Z. Uizzfe*' ZZtz? SrZjrrzpZ p?~c7rresszz?iz*p 

7774 szzZjt? j 77?nZ^ zz/^6, T czyzz/nreZrpzzzZ^z^jZ ZZzzz- 

J7Z'Z7t)7~/Z^SZX}ZZ^ Cf 7z?f 7 77 Z r*7~J[-Z7 Z> 7 <?cZ CZZcZ^ZIC &/ 

ozzzzz, ■se^azz^z'Zy/ 7z>/ztZ2Zs otzz^ /z^senZz&Z/ zz^7scz?r'7}Z 
z~esoZves ztj szzroZZzez- . LJ & c'r zZe rZez- MoZZro. YJ6< ?zj ccezzz JVd zrz ofer I'M o // ' £ozzut"£ 77717 /<v oe= 
•m&x?G&£ 7rcz"cZt?7? , exa_Zj cZez? ZJ i~f* zz Z/zz zzo" slzzZ 
ccez' Cfzzz.TzZ'Bt cZiiGS&X' lo rzZei •f c ez~ e-Zzezz so jvir>- 
cZ&Z" jDz-ez^AZcZZzo- oZes ZFlzzzz ptizio7zs AZez7Z sez/z ■a, cZ Wf?7T rz iX" 777 £Z7ZcZeZ~7Z Zl CS'&Z 7Z oZer 

(Jcziczz^e--. jB^r-oAj zsZ, So 7'szi ez- eff^weflV'r ezn Ze/^; 
£zrc.o7"cZ oAzzc aze jeazi^rzze, azZe>z? zZ/e Zezrss zjsd 
zzz/a/zz^' e t-ZzoZz £ . j£Lxi3Z.& z-oZZs ^zz zzcZjlo^^z-c ZZ z~ 

J?Z£L2"ZZZZO~ cZeZ" VCX~S cZz 7ecZe>Z7e7Z Zjeo^Zl^ZtZZZZo^^If 

cZez* ZozzZeztzGr" zs£ itz zzzfizzzf^z- zzruzarz Z7zewi~zf> 
Aa-ozdel JLB, zzT cZezzz S' e '" i r ZZTZoZ cZ&77 ZoZ°'l 7Z€>ZZ t~^Z3-T~ZZ°~Z~£Z77/7f^/Z & ZZ SCiZzeiJZ 

A3 ZZ. Z/77Z-C?ZTcZe77 \\ £> ZZ77 0-e7z7 7Z7 ztrZ, 71 /7f'I*W&1? 

=zG/5G77 F ' oz-z^sc/ti '■dzttzz zzgc rz r^z-sztc-Zzr' rlai: erszfZ 
=Zz cZz , zZzf- If oi-riscZzz-e> z zizz rz° - z/cz~ // 7J Z G /" Zj l"CJ^ 
^cIlGf7GI7 CZ& OfGTI'Z zzzztZ ziv^zzazzs zrczzzz 

ezzz cZ I ZlO T? 1 2? G77 rZGr sZocOI'c/ zn GZTzeru 

3-TZoZg IT 77 EizzZ-<i~ezZoZdz rrzrcZ. 

^J o 7* s* -r 38 § 7Z . 'FA* zti ieT Glinted- c&tZence <** 

e*cplad*ie*/ czZ ZZzzefz • '£, § Z ™ t%a/ ftrogreasum*, 
n Zzz /-e //// rZzz?rzZ of ZZ>e Revert/A czscczzcZs e/te 
tZt?/fre& Zz> zz C*trmm£rn> €Z&a*eC>, <aw <xZ cz, arzzzZ 

//# zzzz'ez'szzyzzs <?ez* zzZ~ Zz, C, OL . i?7 ( T/ts. ? t Y / zzz * Z rrzoZz , § ZJs . Dz-e izzzcez-Lz~ocIzezzeLs£icL€>irz, so rrZe 
szo Kczpr£el 4 § 7 (T?ALzzz-£ nozcZori z's£,£sZ 
c/ze/GZzz^-e _roz~£sczzz^z£zzz%9- rvo eZe>Tc' Jev£jJ= 
=merz_GicaoFcl ezzzo SZzzte* £zzzTTrzz'z"£s m cZezz 
DTr&zfJclezzio' s£e}zg°£ f rrz& L&xj «7 zzzzcZ sezjze 
I ZzzzZceZzrzzzitr&zz seize, zzzzztl b^rf a, C , CL 

r/i^ozzzzzAz" 6pZ/z z?f zzztZfozyzxrzzZ Tzzzjzozr* 
czzz~0m£z£zscA Ze^zzcZes zzi J/zzz~ rrzzcr J/all . 
. \J ez/Z &L& ctzjcit sort* /i/n/r^ ,. et* n-f/Z ars f&osc- 
ez£ § TO, ozzz^zzZ Zz? 6* prczZZzjezZ zzz 2&Jt> oZ%z>r 
i t osz7zz7zzs fyT &6* tzfpez- pzzz-Zs, zz* zveZZ as &*> 
£>/&<? r rzzzzzzir zzzzzZ zzzzjz&z" Zreys . 

<$ 13 T7A*> czz^es zzt, Tvfzzrzi/ cm*? esspn/iaZ 
Jrsez^J resolves tzzZo £U7fjr'//nr»,(pf,) Je+ 

-zjezzzZ z>zz> £/z& szMfoZzv rzzJz* MzrZ //zt ■ , / ', z -z/ z/z&- 
mz-zzZxl Dzoczyrcz 7 , cr zls ZZ^z-zl izzz>fi>z-4tz?zz,,x£zy 
£,& ZzzAz?zz r*z*£z>zzz/ z?f ZAe ^fzzzzziZarz^zrZzzZZozzzizyrzZ, 
** czZ ;r, />,r, /zzr Jzrs£ ZzrzserstvT? of z%& former, 
izifiimeul of //ze J^rs/ zziverszors* of z%z>- ZzzZZz>*-, 
<rs eU c/ f f 'z»z/ $A» serz?z?zZ /zzirrszzm, of ££& 
fbzv7zz>*-, zsnsZeczzZ <f S&& seezuzzZ /nverszhzz & 1 
/Zzz' ■' /zz ///■■> i', as a/ </. /& SozvohL &Z7^ t/zt > oLzg-ezi .'betyspTofe, 
tils Jz&rvTzzgrz, zzz §ZO tzzzz/Y^zz zztzc/tiz, 

CZ&ZZ AZxJgSn L,*^m dw 0£,eT'SZ / TZTZTZZ&ZZ, 

TzrzrZ zzz arzcZ<?rzi K^ar^Y^ ivexrefen. 
§ 7^3 Dze jfeLl/e £zt vrelc£&*l ez'« yv^sezzi- 
firli tZi/TonzT'&TuZe* jtfr.corat r zn G znert &" = 
cZern zzzz^<?U/3t Trzz-J(§ff)f;c>rrzZi e n tzzz£ 
c/etr- G zzzfJc\/zezz B^^l : Ju/6 c/e>r zZz/Ta^zz-^ 
J e &z-zzzzc/zzcaoz"cZ od&r se>zzz& drzYfr (/zzifch zzz "8 * ans6&66 e>zzzes ez~Traz"£v£ezzlJrezfMzzrz= y , = o~e>s aaztoznzztezz vrez-tZezz kozzn&z? , n'le bri/ A , 
% (%-£*.* ez~s£& UzzitrehzzzTZg* d^S e*rs£en tzr, 
j£&.££ d&r- e>rs£t*Z7 Z^zrzZt^Zzz ezrzg- JcS Z&z£cz"ZZ 

he>if cZ r C riTizZ tZze njv&zZe ZZziihcftzzrrzg ff'Zf* cZ&S ers 

^z-rzzzo- cZe& Ic-z^z-zz, zvzc* n £&zz <zzzs££z££ Je-r zz+'ez£ezz UzzzJe&Tz- 2 6 o z T%e c/terat cf AA& DzttzzzzzsAA Scz^zzAAz , 
or zrzz-y c?p zAs zzzz'evjzzizz^, zrzzty Ac AzzAczz izz 
sAz>zzd gp £LT?^y c&zzczyzA t,7~ £Asca*~a£,yz>jL>j~<? 
AA dz*sazzzzrzzx> cp Azie prccez/zzzzT cAzzr*^ zs W £ 

pci~cz>zzscd ar^s AzzAz^zzzf ct tz>z~ozz£ ~ przzzfz'C^szzyTz . 
4 HFpp^ff 


09 
llz Ar cor a? dez~ rezrzrzmdert&n Sctj/z 

?A/T & * nTZ "? S ^¥ ^«</^/m cozz-zzzzd 
cAzAZonzz-ezzdezt AccozAs g-e-nozzrrnezt jrez-d^n, 
h-o dze* Dzlioztzzzzx dee zoz-Aze-Tg-eAerzdezz Ac 

^ozds Aezzze zzzzrzcAzAzg G I'ort&cArtszAzzzz* ztzmi 

i d , a I /? P m ^g fry? 1 ' >"»or- 

//£^ szrzzzz acs zzzz/A AAzzzs^ &zzzzzzzztAcs zp AAzz> 
i /Utz^Uz&v&nJzx/- oz* zzzz'erAcd EHPzAeC? czzM^zzzyza, 

zA ruf z/'z/A A/ AAzj^c cp AAz^ fTzi c e*z~]rri'p£Fi-(j r 

r vrsAczzce jC^zzrrz &A \\ /Jf , 
J 

% //- /^ Aozsc z&jo/stz zzt z/ as-Bs czAZ Azzz^ 
p *#p-r04Sun*atfy0i*L, zzzzz> (^SS & f7 At* A czIzjzA 
A*> tYJZZ'/zzrr-. AtiA zrs £1 C C j c/& rT&f* I czicr>d? ctre 
zz^AAzzzzz? hzzzz-es Azizzzz zAAppcj^czzA fZpAz?zz>7-zzzps zp 
AA>e e^sczz/zA ojzej, czz AAze stzcztzzzct- e^AzAzzzzzA 
A lAtz^z. 6, AAczlz- f>7-£>£>T-e<sszz?zz c s Azzz> szzzrzzz 
eta AAztzA zy A&e. cjsctzAA czizzrA* t'n, 7fz£zz*e place* 
AAzcy sAzzA, azrzA 7-z>z/zzz}z~cs zzc zzdc/z'AzJzzA rrzfc. 

y 16. 77zc AtrojTZcizjc spe&Aki op cA^-d* 

Ao, zzzA^ zee Jzgps^zce zzz, AAzczrjorojpresszezz.. 
far zrrz, stczAzzAtzA sziezzp zzz 7%^, «8m^m£. 
aipatetf ^jczA op && a^scczrAzzzf pz-czTre^zzyzz 
AzzAz && ***** pzzz-A rvzzy &£&■ A^xrrzzzAtzzrrA, 

£fel> zZ&sceirAtigZ ' prefrcM/en zzznr szz7zzAzzr-7rzzzzzzzz>r. X /(?. (Atze tor/ zp ' prorfrewz^nA, AzA-/br< 
*mer ArAz>*-s /kw & . Aez^zr z£zA/zsz*r zspojz z , e <r y 
sztveAi , zzz-zi AA&S& rA/ez/ S ' G(pieiTCeS. l%^y 
arr-e zz <r A/z z,zj5> mere A&mz, a. j/zz?A r/zxzzse A 
£*>£> z?r- Z7zz?7s-z> cAerale, ca^n^d c pr>n^ c&ffree. It? 
z/zzfrec t*<?r^A/zzjJ ,7rz/z>?rz2JZf/zzz£r ktzz/ mzzy 
6c aa zzzzrzrcrw* r m //^ Azrzz.Js Izicz/ cxw £& 
JhrvmtA zrz szzAz at TTzzxzzzzz-r, A/zw jrAcr.,.sv /r 
AAs c/zz^Ai- zz/otzz*, ck TZzJA e^czz/zA arzzZ zzccz-- 
cfeirfaZz oitzuf^ z7zz^ rt/ g^ J cA / a* //zc ^cl/zzzz^z^A 

SZ//u//Zj- o/Aj~ COte&f. ez zzeir Sp 
■zg^/reJzr-^ejz a- £t rzz€> r z A 
Aerzz. rsp so rez-Aal6 es szc/z rr/z'/ ' t/oner/ cA 
zz zz /cz-Azoc/zmcrz Czzr/ezzz; vozz t**»fc£i 
zxze Ale alt. 

§ L^t . AJze voz-A&T-GZ'Alzzz-TUBri szzzcl fille 
clze AozAscAr-azAczzzg^rz zozz ezztem *rej?erzAAz 
c&ezz Accvzrales vzzGzzz&m zzjzdez-zz . 1/zzcA da. ahzz7zezzz'^r/c?zT odcz- tzzajr*?JteAz~i §zj>. zzzfelAAzg-c* A&cozAe zzzdzts rv<?z£ez~ As 
ScAzezA&zze. P& T'ez-. «/, z^zizez-zzzzsrezi zzezr fVasezri. de i/z'zM. ( iZ ? Aaz>z'£eiA 6 eAlizzl rrozde-zz z<U, so SZTZ-tX, TZ'ZC Zl£TZ? 

lsA zAzic A f oz~rscAz7~rr/zzng- dzG zzAziz/tiAze- wze ft (^sczzAAzcAzazz czzz dczen SzrAA g- s re tZT^/J er-Aoz-drrA Aerrze AesozzzAaz-e/ffA. 

AccozcAg zzAzhez/ zxze de-T 
szeAtezz/ 

y 'O AJze cAzz-ozzzslAz^scJzzzz 
eZzezzA&AAs Aez'zto Aesozzt/ei-cA f oz-£scAzrc>zAzzzT°-, 
zAerzrz ezrz z ZZtvzAZzg-GS ^AAzAzezrz^s^ezcAterzzzL 
aAezzsAAezz Aez^^zz-cA/ tzzzf- dzcfor-tzzzjzzzszAme 
ezzzr-A' lAtszls. de-r zzzzAsAeze-ezzcApzz jfterz-ztscAz-ez- 
zzzrzg-, weAcAze oAze zzAzzzdzcAo S/zrrime tzzzcAz 
/TZzzcArerz Aszrzrr ip-erzrz szc rzzzzzzAzcAz zsc.rzrto 1 
ezn ZzzAzzAAz^es JL z"77re>dz~z\s~zzrz°sz:ezcfr€rrzis£ 
azzt zz/zzzAzcAze A z- A 1 zfze /Aoz-zzzzszTahme ezrzer 
a As At?ze~erzdeizx Aoz-AscAz-ezYzzTzo^ 

§> Au. JtZzzze AzrA rorz / zyr'zscltr'ezAzzzzorerz 
tvelcAze A>ezjz zAezz zzAAez-rz ( ^ozrzpozzzsAezz sefii- 
n^zzzATLs- zrzz (7e,A?z~zzzzcAr 
•nsuzrxAen 

-tozr zzzcAzcs As ezrzez- Azrz-zcrz .KletZZsA ro7z 
Zi*rezf odez- mAz-ez~e zrz Afeo zzz Abzz treAcAe, sAzzA&zz 
wezs zzzzA — oder~ zzAstezgmzzd ' Aoz-A°--AzzAz.z-A 

Z 7 -77 ^' • & 

WZzraLf zz7zzA so rzeAzTizzA jj zjedeAtoAt rve>7'-dcizz 
Azzzzzz As szcAz ezzzc- svAcA& AAzzzzsA zuzzA^dzese 
-dz-t LzAzAezz AziAjA. cizirrrz-GcAcz- mzt wesezztAz 
Azzr -Accot A&rt zzAAezrz, ode>z~ rzzzz rfesezzA/AcAze-v iV&zr, SzrzcA ezz'e sct°-e* Searzzf?rzr7&7z. J^zg AosAeAzmzz \ezzzs 
ra szrzfzz/lzs^eTz zzrzAez-rtzzscAz Z , ft ze zzz 

z / 

/iAczz rzzzd AAzzlzcAzezzfAle 

4 cAc/z Aol ,, , -9-c/?rZczz szzzrV rz/zrzlzc/ze7zf' 

1 , 11 r 1 f mrrvM-^u- 'ezz pg W 

m Z (j <t I TO 5 , 6 

tT ^^ ■ gf -w * -<+ 
2626 u 

"'■ I I J J I II 1 1 , ^ i ^3 ^ i li J, 1 { j. j-H a r <# » i <? j * n 
# 5 ^ a s IO ,11 I 1 1 I L2 I i , 

pillule ^ z ^P r 4^^-Afr^ II 3 p I f d f ^p s Z2: ^ i £2: I I 1^- p 11 ^ & i 


F^^f ,*;, J '-'ii ', i , uJ \ \h^f^MM^ ^^ 

I l f M J | U V 7l l. Ur l-'^ l llf Kl 

^ ,- II flip Tip llf if f f r 1 f 1 1 f \*\T ' 11 /zzzzzZ, z\s z% £&**» ?/<"? i/jtJQ^re^rS az'zz/r>zz/r zrtzzi 
(ArCTrzjr/z/: sorzzt's of every ctzzwa . T 'S~?<S\S\ JDeir jozrzzz^'lzc/zc JSlzz/zezz vozz S^UMBLgert 
elzeSBz: j£x?£ is£, cAze fez~scArc^c/<?zzrzzt/zzzzo 
zzzscAezz zzzzc/cAz-oztzaziz seizin ^zrrt 1 // ezzzes 
je-r/ezr si cc otitis JCK Bezg'&TZ, 'fe" 9 ztes ■JL A PI TEL. 


■S£e, Creizez-zz/Aa/Zte JlzzcAszcAzi zzz zze/zzzzezz U5£. V f • TA&s zzzza~rzzz7?zy of tz t%z?z^z?zzzfzz frczss 
^/zsm/aC zizs zfezzzz^-zz/ comeiac; of / O ZZ T" ' r&ftz/sza* 
pfvr/s, zzs zzz zzz&s/r of z/zz^ fJCzzzrz&Zes zftzjczzy zzzzr 
zr pjz>zzJt>r /7?t"/e~> rzzzxy t?e; pz^ozzzzZ'^zzy try zjzziz zztzpj-ezy szzzjf i&e> zzzzzzzAe^ £f nzrz-&/ azzzzZ 7zr/rz>z& Z%& /%zzz?r 
z?r cczzjrz/%2* fetter ^4^ ** ztzz%iz>{Zzz^zu/., z7 s/zezfg 
/AzrZ /&£ f&ztZ Ser^s &zzjt/ zs z?7zzz//z'z/ / gzjzz/ z%ix£ 
///z^ /t/rt'rwzzy £rizx/l czjjzszjI <if i:AjreG cr £?PU 

zszrz'Zi? . V&& z^rTn , '///. l/n^sozzz? , err ^xH't/S&tzC^. 
£&n#&* Siix/r ?J^ r]ufA£ fzz*77z/ s/ztM jo tizzy 
vzzly tt c7c£rz>r? TzziJJz ^ Saws, czizz/Tzztctzyrr/s, 
&H c ftJfure* tzr& Z7z/rz?z/zxeezt apau*?-'- 0^ Z./Jzc /fa zJizarzze ezzzas (-r&Ttetal/jsit 
As sz>7Zce> /tszzzptsAc/zIzeA ^zzs 7ZGC z~egel 
zrzrt'/Tra^ri S/zrrz rr/e-zz L&sle/zen \, fWZG *n c/ezt 
zrzezsterz o-e-s-e/zezz^rz jDezfSZJze/ezz r dLzzrcJz ctze 
fez-zzzeJzr-zzzzjs- zZez~ /trzx,£l7zL cter- Szzzz7zme>n hair 
aLezr ezTzt5 <rz-6 / 7crr Star A a fzcrzoi-g-eluratJii 
wrerden./ zzzztz 7 rrezzrz tZezr Tezzoz- oztex- Jtlt' 
sc/z/rz/Ye*/ ez zr^^/zzJz z~{ zvzz'zl, so zvzll zzz£zrt 
zZtttZzzz-cJz ztzz's.vi°~e'zz t/zz/y z/ejr Tf-zzcAlzzz&zi 

lSzz/3 pZZZZjSZT-£ r IZ-ZTtZ e/zzS zZz€> /fzZZ"ZTZOZZZe ZZZZZ* 

zzzzs r/i~rzy oe/z>f khwj S^z'turner* hesz^etz^ft 

sol/. 

D&3* ^zzsz/zzzc/c tz iTzzTZZsozzo ozZez~ at 7 /'o£= 
-zizzzzz , Ler.czzJzzzrz' z/a/ft'clze z~&clz£e //zzzzcjI ' tzzzj.' 
zrr TstiziszjrciTZ zTTZzi tZ<ejTZ Dzille <z~eAe.zz. , zzzzc/ 
Aezzze ^zcz^zfjrzze zze-Arrzerz so/J ; Azs wzez/er- 
T^t/Zgitzz ezrz z^t-g txzzz . 5>^ z'/z &pe&y t &< x *'/ ££^&n43W zzZ7Z?7zy JAz>y zzzv/zzz-e of AAz^ 
pi&ces r /ay 7z>e//£ as zzpz?rz, ez/ejry jM&rzz^zzzzzz' na# . 
-s-ez^pe,, as /Azt' szz:z?z2zzzzAzzz^ zzz-zzz-Azizr* z^i// sz/L^zzy. 

^ZzzzZ Az^z^r/fr iZ zs rfezzztz-a/Zy z^zz^zzZzz^^zZ as &, 

-TZt/ef, /zz^&S/A^ ZVCZ?Z?77ZZ?a7ZZyZ7ZZ?ZzZ sAupzzZzZ t*zz/z^A& 

size; Aar zJzz, /Az> szzztzz?/ zzzzzzzzzs^' a*r azzz>/Az>z~ . £&& 
zgzzzzzz-ey cf ZA& &*zsszzzf& nf&n; reau&*8& znz??-&> 
c&t?zrzZy Mf &?£?, a^zzzZ^flezzr&r zzzs zzzz^zzzzzz- Azxz, as as 
jzzz/zzizzyiz+f fiejytei'nz&r t&zZZ z>zzszzy oercei»^ ezzzzZ 
fe TzyzzzzA. A& emuf&A /z> oZ&jzzZ. 

§ J. ZZorr &z°~& a^JZzozr Zozr &e, tJozil 
zzrzzy 6e; ZzzZzi*^ r gzZo azz^ezzais t)zz< M& 7*azzzz-e, gf> 

p»&W ^wsapks. IZzzZ in g-&7ieira:f. tZ zzzzzsA A e 

zpAs&rzJtuZ^zyrsA, /AzzZ /A& Ajozzs&z 7 no*-/ ef ZA& 
cAxzneu jfozdz/y ?z#£ zz,zZ&z?izZ zzzzezzsszZy c&m& JzzzjAzzz* 
/A a 77 /Ac sZ fzzz^zzzPZZZzzAZy aArze /zzz'yy'zz(z Ai^Z/z? 
fizzes., iter Zzpzzrz- //zzzzz M& C A/ZAzz-c/>z/ //zzz £%&//& 
erneA Aass /z 7zrs r azzrZ <$ecz?7zz//y, //zzz/ //&> cZcz-z/s 
f z/sz> s/zz?zz/zZ izs>/ rwzty tfAzizsey/Azzs AzziAzkZ tZz&zzA 
ftrr/i r.rcr^,/ zzz rzzsrs tvzLws MzzZ€arZ> VTiJysAzps 

7Z77zAz* //z>S Z*Wr>777nf77Z7,7/&7?/, aZZzZ/frzZTZ Z*/?S7ZZZZZ?S> 
z/s Az/>Az>s/ IWZZfe, azTazJZZy. 

^^^^r/rciklkjra^^ *,£&& czzfAA a/so fr 

&e.< tz&zz^zzzzZ /z>, as-e asfoZ/ziTZss : 

Az &1U&JV&, j^ aif&ee, fg/e^Z n,/z^ z%^ 
cziziz-tZ 0m*£z£sf£snz zzz, zz>jhz?zZ ' z^zz^aZ ' posiJki?^ 

pzwizZea/zzz? a&sa&TvezZj^zf/^ zzjzzZ eczzzzzes az*z^s& 
AeZ*vee& «ay tf* £&&pa*& . Bzzl zzz- zOz^czircZ, ^ 

//zSSazZZZ^Z 7JrZ>7"ZVZzZr s/zZJZzZzZ OS zzzzzcZ as zzoss-zZA 

vc> i*& »W^ wzJ/z, UzrZ^z^zzu^a^na^l^zvziizJL 
Gtezy toec*ir> as oJ&erwzse; M*i Jzssozzajzt^ zzjltmJy 
svzzzz// as 6eJ7Tjf c£>u6ie i & rvn/z-aiy & M^z^jz^ra/ 
7-T*l&, Hug ZAz>z-7~ i^o/zzJz^zzs a/so Aave /%& egfted 

of z/*jar//sj7z>ez/ vc/zzz'es. & -X. sfVcz^rtA^Tztr /zj /fee aJ>z>z>& z-esTzzaTTTis, z%^ 
eforvutgA, 6ass aswzzz^&zzzjzz&zzy gfa&gg&y era/? 
"yry *o&> &y*M& ^ ^ %#. /^SGZzs^oTzz.^azpza^/zj 
z 7Ta ^ 57 f cztfzz, £& z-e^ZCz^r-Bz/ ttzz?s/; rzyrz-aezi z^ 
ttwe fz/zzr-zss, zvzzer& Ms, /zzp-iL>s77 vtr^/ t>f z%# c^rcA 

f#es 177, ZZ^Z^OZZ, 7T,zJ/& {*&& ftT-ZZZfZfZal zz^/^s ofzHzzTi 

pe*r£ erme&efiz: &z*l ,^ z%Ms a^fzzJ/piez^s 

rz;wU uz, i&e^} earai aei,^^ ^ && cU^az^r- 
o/ 71 Sfze, zaiazie, . 41 

-cAe xnjr'rdent T^zc/t ^jpzt // zP G rc/e, n so// er7 
A^rz^zi izzezls rarz J er Nzz£zzz~ c/ eS S^/zc&s , 
r/zez/s roztj^c/ez-AesozzJcT-rz B*/7^ G #& f ^ e 
cfze loJ^reztct'eTz iVSzZTZgeiri zezg-e-zz wercfezz.Z/zzJ 
oL <?* sc/zarz- g^jzzezrrtWzr/i als ezzzc fte«>^/ ^„ 
gerzozrzznezzxsz:, z/zz/J^ clze £ G 7z er tt/£ 3 /3£ ( g~/ GI 
zizzzzg- zzT ezTz^zTz Tezotiz, so „ve zn cferrz ant/ern 
^zizg^AvzIt Trez-Jezr svl/zv, S a ezr/oz-t/vr/ c/acA 
Jzv Mz/zzr Je-rr Hzffzzg-c, o/z\ xae^jr j&eori/u* 
^zzzeiiz, zzzzc/ ' Tr*ez*jrg~ez- zzz c/azzz ;, r/l / l ,,z Ytztzf. 
zrze. ezzz ezJZSzc/zzsi'o/Zc-zr ScAu/etr /ezcAl /zzr 
derz zrzz-ct 7 zzzza 7 vrozrzz.zz/ ' er zzcAt*>zz rmzS. 

3. /fcz* YlOcA ot/rr- r7W\/z, . Scroti % g^izojrrnien rver-c/erz Jeazzzzrzz, Azin^r rbrn/n/ls 
votz </cz' Nzztzzr t/cr- Pzz/Tzzg^ ztf, Z/AcrAavoi^m 
zs/ zzz AcwrzcAc-Jz: t/zz$ e/zh oA&rszc SizZxzmd ^ ^„ „ t ,„ r/ cy(w. fZZtl^J tlZV OZXPZ-SZZ' ^tzzz/mc 

Jf*z- Acczjz-c/^ oAztz^ Nȣ&*n>m*lg'jeez'6 zzzcAd A6At 
r/s r/zzs *TreAg^s£z-ztJterzt^&,TZ0c/z cre-t^er zz/s cbs 
ezzzo'f-scz'zr/zezzn Cg'e>Ae>rz So/Zte, zzzza 7 xrrezrezzs 
dzzM zZz'e sjfccaxr/e zzzzcA zzzc/zz zzAer- c/ze AacA- 
-st:e oA/zg-ate ^ttzzzrrte'AoTnzzzerzso/fl&zz&zzso'e'- 
zifyjzjTzzezz izz so/cAezzzQ/Zpzz tvo ctzese Szzt7?tzz& 
Jtlos zzzzzrr- otze Z^Go-Jeztzzzz^- sprzzrg^ zzzzcZ 
z/zzzzzz zAr^ AocAste Ste/fe zrzec/er zzztzzzzzzzt. ' 
J/ze AesozzzAez-zz J&/Z& azzZ t^g/cAc zzzzzzt zzocAz 
zzzz/zzzez-cAszzrzz seyzz zzzzzj3, SZzzcA Ao/^ezzcZei . 
-Zzz cozzsozzzz-^sze/izr sZccoz-cZezz zsr es V0Z7°-zzzier 
/fytz r-Azzzzg" zrnrzzz clze /Accorcle zzz ezzze-r- rro/tlge 
wsa/z/dezz Mzzi^j/zz^-e sawzseAezz zZ&z~ /zocAsrezz 
/Azzzzp6sz6z77z^ ezzrcf c/ezzz ffzz/Ze o+ en ozzzzzzezi rre& 
^a&rz, roz"zzzzso-esez6 zAizLJ Aezzze rez~Aoeiezi& (pzrzzz 
-te>zz zzrztZ VcS&rezz x rrz'seiezz zzi-ezz S/zttz- 
-ttz^tz rzzzs/v/zer, . /zz c/ztfofZztzrzzzAe-Tz .-/c 
-cax-c/e'TZ zzAez- so/Ite cAzzs cAz/Aozzzz^ezzc/e Z~zt£ez+ 
f^fAl so 7~ze>/ a/s rno°-/zcA mz'zi der- ZAazzatstzmf? 
zzz zre/cAez" es roz-Aomzzzz^ zrn AjzzzAAzzzz^c o~eAerz r 
f/zz sozzsz: z/ze D z>//ozzz7z?zezz c/er czZ/trezzzrzJzezz 
/ZcwaZ xzzzrzzZcz- zzzcAS affedn zz/s rez-r/opzzeA °i°f? 'oszzrz*}- ttzzc// z/ze eyr*fi/. &zzTrzcf£*z- zzzc. 
A/ZZZJTfizi, Sf>79t?/g>rZ7 zAz'c u/zz/'/t 
/7zzzc/zzz7Zo. rozz ^e^Z'tzzzz i G7zenOz/zzr'fP7z /zat'. 

^ ^ Izch oAzv-czz fJf*7Z/e>z-cA zf zzo-rzz xzz/a/^'e- 
A&jnn z/ze- Cre^zze-z a /An /jAfo-Acz'^Tzn*^ rzzze>i~/Arze 
oefaz* iz-g^ezetY eizzes Dzsczzzz£so/os zrze zn c/cn 
//Azzzig-ezz -vozi f*ag- 46 izs J7zzzzz r-zc/z/zoszietu 
g-ozzzzzcAr rre>rcZe>zz r zrrz? rz c/zr AocAscr Szzmc Oec> 
Accorc/e i zzz EzzzA/zzzzg^e mz6 tZ&z~ Harzprstrme. 
c/er Me/oc/zf> ge/zr . Zzz Trzttzs aAez- zzzzcZ zzz vo// 
srzzzzzrzzg'vzz SArse/rrz zst rs Az zz/azz°/z'c/z,7reFz 
o/ze 3^/^zAzzzz^ rzz sr'cA se/LsA z-zc/zlzg zzntZ 
eZezzz C/zzzz-zzcAez- o/es StzzcAs azza^zzzc/ferz zs/ 

Z 6 o J \1 J /. n<*w/, //„, fa** »*>&* ">■* <>"""«/& *>,*'*?**' 

,«A 7,7, r,v>7/,r7 »,77 ***& a/frj&*™. An,/ 
„./„■„ 77, c*u£*W ** repeat, if * *xp™S*"*> 
/jv 77,< //•/* tentlto ael&eal&t ffzes Sas*. 

36* Mr, /v//^ Aass player o,zAz7 % &* *&? «***" 

:/ A7 & ytrt/ 4 Me siztfer in Ma/ i-esprr7 . 

3. 7%* przzwpal **>&s epMe vc^ pa^ ***><** 

au«t>mjU™*uP*t, /" "*"# ///c *&#**' f***i f 
/,rA/ m*&r*a/ m*&<fk*. Mo/porpese &P azuKzf**' 
/A rr ,////£> <&*>** & *£*4 %»& BafazzaestS- 
7r„re, *f&z» laMer fentt '« W «% reziz&reU 

tytssrA- 

4 7PA&* &e /tar7n*n& (]f " cAztnlts & Se> 

or J*&V* t^£k>**tf** r A7r*7 7/r^prffiz^ . 

' *&speez*x*m* tfzvtec&see m*,£U *<*** paf 
„,A wA, serl may && repealed as r //<<? <w 
r^*yzz^rec7' ? %'6.'Jn j/ rrrrrr//* 7r o/ 1 rz re*xJa/u>e accnzzzpa irzet rule?/ see> eur ,ssa:v on- 5 ,5. ffks i&e Beg-hlV?**>g\<leS ffecz&L- 
rs ™*£ ezxzetzn £%*r<?r*fl»af& f^rrAr, so 
**'»J ' Jmi*7£>fc"J* 7Jr^7n xu beotacfite* 3 & *?az*z.e* uzzd Aa/l^zt Tactzzofrzz ra*fl*n«A if/ srrz ,w> 4-1, ,/fyrrr,r/^l^fr»yy, my Ay 

&* *>i*>v J ^77^, asu/M* hvele^ **>*** 
sActg/cl 7?e arrrsf77fwt</. 
TA*, cA*7*£ *>P& ■fw/fru**'* before tfen*. ** 

"14* 7}r,f/£ $f n£M <^>o"^ ** ^reumA^ 
ccs #atai a& v S-. , j 

7 R?,7 77, r,rrr :m f>crv?w7 ,ofa> re^/zz^^ 

^Jr7^^^7 ca± nJ.'lr&mtmk/l™*?**" 
a/pwj iulrvfu*™ an, aS^A^fif^TJ^f 
Aed a^**f>m*****£* &>** ^^7*^' 
*rvnltr*aA**^!f^O r S~f*n<** j^jT 
vfrumenl, 77^ %0kre*% *7y7 cf street *n</cV*p 
or two* a^T*** t *&**l, crgA******** <*>"* 
'r^r, pieces/ iW^mm^iU <4f/*™»£ *$g™jf 
VU sLuvPiec*, rr?^ r^&^r ^cT^^is 
tf /7^ cuLmraariuva, r'/Lcj. ^ &^ ~f»>- 
^ence, a^J a feed **,*/*#*>**** can,/**** at S o m if i% n s*& (/or// 


rrrr '///•*- J^ntcr^/t/r-tfr/r*,, T^„sar, JH&fwA njrcfeA ._ 

77„r7 ,rv„r, r7rs ^r,^^^^ Sol/, 

so rrrrr7<7re^ c7ar& Jas J*** Bitfie ^g^' 

/;;«-/e 77or£ /c7Lfr/o ,,,„g-<J.c,g-/. 

f. TJzz Jze 7t&c*i«&** azcAfi Streagf ftaek 

g e ,« G ^// J */3s / >r%/™- /// rfatf«r #&<***&**& 
S oTg-/*7j^ <jrw Bang^c-fo&ea 
3.1)/^ rr.w„,>rr7n, ff7 e/cr Sing'st'"* r„r molten** 
rz*F*I* noWiU zn ,/,c /,tc/st<- Sttm^e/er B* 

•lervaM ao'nn in. 2«?er ff/sr/rstcJii edn f^rrr^ rat* ^rr/n,^7,rs/f7n^ 0ofll* **'** t7*&>r*&*«W*** ser lenlnva /ft~/ nz'cArw «e/Ar -^/^'M 
eaW *^£rmcte,~TM**" ** azh&«^rr/e>z/zet**i. 
4 0£anm£» ffaz-nzoaze ***** Arrorr/s azzsg:*** 1 ' o 7&T7TT closes durel JzW^azgmzt tl fla.rpegg'zc pf t , rr^<7,« so/7 ,o/^/,r ,-^ afe* $a"gf ""' 
., ^ „Je>z- tZo fro *r l*ng-e **"* ezaerjSf* 

rA&/7 ^/.r7lrsi/'e-rr flat/ - 
„ e an*. jEzni%*e P*o7 e ~ ^ **"» ™>* -'<''**' 

■r^tJto/l *r*ri/e* As es G r7or<7kr/rcA ,st. 

§>. Eza Be$*Pze7ez**e* Bmh****** J^f^ 
,J/, Jr?, ror£ezg^ en c/ e n Beg-vl* ty*** 

*ZcAes aczs mri.nemfez'* 
■ nranczscnv Caznfosztzon g-enozm 

wo 7 ™* &razi7i zsf. 

StczcA so «*% -^-^^ isf/aaJJ** *ffl — zsl, scAe man f>ag44 *re/i 
.sue/if* tf/er J*e pjr*k6z*chi -men/ rsih^g-c. Jm****™, **%■" ffeS 7'T /'r 7'^ff/ru 

o e „„ ,„M jy~*« <&? l»T* e A**&™ b^u,,,/- 
j J •„**<£*■*&•*•> Styl™ *^^rr , H!f mmt . 

-er, &,**&*' „„</ iornrsc/,^ MrtszcA, Son- 

Jhl6 e j> S^Ac/rs er&rJern r-erscAzeJsn* Med* 
Er-SJirnng ,rn</ r,n £■«*<•* *^-en~s (%**"* 

/ r /rr/7 /v/a///. 2601 43 // ££ rpr>°~°*ros fe^-j4i — p^ ±u^u+^ I 
260 J 44 ?tt//0f c&tsfLecz&Z£Z2*e<i 


riecicat zy so wit? ea *£*c*-scririf>beri is/- L . 

Jm <---^ . ^P— 
g^ fi-f— Z=fe ^H-H S £ \>r ril M Z2: ^fc-fc-g±ite=g i i ' v » "F t 


- ^r r ' M * £=£ E 


£ ^ # ^ J r - ^B J .| J «r P^ i** a-^iy ?e; = f==^ = irr * *r,-ntVE 
^ *? o / 


i/ez. '70. 


$ Z • Z &e-j/lplC07t/t&jtf' ara^c&c&s o/z^fhr t Zrorrz, 
//zose/ f/rsezz, z-tz- c/z& ^re^zzz/zzzf cAzx-fZers ; «» zzo/ 
frezzzz)"' c&7zfZ7zet/ &> c& cerZucn, sor/ of eZzjras, 
ozzZ zzz^^oc/zzziziTZ-zf zzzZ soras of o/zz?rzZ<s p rczzzz'^^ 
czzz7zz*s/y. JLn&y co7zszszy ( fzlrs/ T^z siac ZzzssoTZts^zzfzz- 

=z-ez/ atc^z/z-azzzf Co /zzzu n rofosezZ a/z?cZz~zzzz2j, a&zzZ 
CM&&S zzzs czzys/oz/As^f^ozzz Gfee^ 7z>z?rZs of s-zac- ccZeZra^ - 

-&MZ, f/zz//zz?7"&, To s/tzzzzz, /zzyzzj /Az?zr s zfzzzzzzzros czzn, 
6e z^zzzZers/ooo/ /zz^^z-zZzzzz?' cz? /zzzas 7~itfzis Z 7zzzzs& fz^ezzy. 3 u ^ • ' '£('■ &&»$&> CncrC car j? Zze rzzzzzzfe'pf £&&$& 
ezs we// oaf ee/Z //zo e/Zzez * Ja ? czcZzokr zyzz. //zzis 
warty zs r 7U*& ozzZy ' /& p/acy, SteZ tr/so £t? 1&T'gd& 
//ze o/rz^zJzzz^zrzz/^zzzpzzZ^. sZtzzZ £&e /zz/Zzz- zs />y 
Jorj' //?& zszos/ zzzizjz-oozzzf zy 1 /Ac /zzso scr/s, czs // 
zTzczArs or Ce£fj"7Z&** n*cwe, ozz7e?z/zz;e/ /o> //ze /3»ezr£. 
/s/ess/ rf ez'czy cAwreC orzzzZ 7zz?tz\ , /Azzzz/Az? rzzzaz~& 
sfy-z/czzzyf zkzzz/ Azxrz-zzzf of /tzottz ■ V *3. ZjzzZ zZ zzi/Z zz/so o>&> &ez~y zzzzrzz-oz'zzzzf 
zzz /Ae AzzotzZzzzZ 1 ^ cf^ /zz*zz xiarj7?& c&£>2~c£s ztz c7 / zff. 
-e.zzZ fceys, if /zz/' szloc Z^essozz^s j/w/s \ pozfe^czAy 
S7a*-& /?~zr7zisz?osezZ ztzZo o/Az>t- Acys zzzZfeer ozz 
/Ae sozTTze zZ^zyrc?ei of //zzz zze/zes, or ozz sotzzzz zz 
cTZzrat AzzfTzrr or /ozz-cr. 

<\ *k . Zo tzzzzzA/e /Aase. rz/Azy zzzzzy f assess //zzz 
tforrfes \/bom> 7&zz\zz2/7 Z Azzze /zzzvezz /Ae • aZs/rozzZs 
&& jtt&tife. *58,6C},6o//r Cs?rrzjnazre zzzy &3cr>/o77Z4r/io>7z<s 
z/tzdej* Me ocrss , 7&z/A/ £?&& tfjryyer parts a/ '//ze 
orzfzTzzz/s , 7v/zzcA. 7z>z// Se Tory zzsQfzrZ izzs £&& 
srzzozy cf^zfz^rrzzfor 6ozss ozceoro&zzf /o /&e joar/j 
over zf 7 0*0/0/ fro 7^ //e /z//o*s cf^ /Aase, ^07^/^. s// faizfe 38 , /A& ozAs/rorc/s />y J^777£lZ2 7ic/ 
J~)£tC/2 zrre /zrzesZTZs -fro 777^ /zzs Fssscey 07/ ///e sZr/ 
of zj/aryzjzf /cTPyezf z-7?^crzs??ze7r/s > lorr/ // l (fe7-7nan\ 
7zyzlz%7?zz/ oZ/tzt* rrorr/s . 

ff£ pcufe,£8r//z.osf>~ /y JjL&JlCLeL, tr^eyfror/z /?/s 
szoc- C C7Z7?&7~/z?s -fhr /&^ /zzzrr>sz42/7S>7~o/or orpaizz,, Tvi/fcs 
/zzs cs?7~/tfzJ:zz/&/ z%zx/ 1^7', cz?Toy n/czs co>r7~ez2/lzo/ 
oy frziTZAse/f (^//azU/7. ) fotfe 47. 

■^j/ftczfeSC} //zoises &y Ls 07"el/i ', -frc77Z, /zzs score; 
of c?z/e/zs& cs77Z£&7"/c/,s / c^o£7-cfzz//y CTyrrc^/ez/ /y eiTzzi.: 
zzeTzzi jTzzzsTzzrs^ oz^tzu 
i^C^oo/key ) joafe, / - oz-jzz/ rezjzscc/ oy JJ ' /7eJ3ios7Zj . 
<S<?, /Azyse />y Lr e>T77iTzz£ZT77 ', -f. 
74/ f/ r 77/iJttCu/' e/fet f" Vs. '/reug/zse, ofJfzs^zir^'&ctfe /J,5 
^7tzic7 trf ocrfe 60, /frose; c?y 7 a I"/zi7I r( frcm 

*z/*s sz<jc S o/eys^ foz~ cz fz^/kTZs, zz/zzVzy zz, Y Tttrouf/^ 
Jfc--- X/„ 9 rZ77„A7\ _ ^„ ^i^ 'cess, //r> X r {Wzr/s/z,^ fozf& /7y. IQ&& \5 TPLTEL O />77T7°^ 

rzeic/i // 6 T(*TZeZ"ft /6a/3 77 rornF7"°*e>77r>77e/or7 THes^e/n, (y 7. LJ 7 a toL e^e/7 </f, C//jzzrz^'e:77 rtTt6ersc//t'i- 
-Ofe/7 szt/z rorz c/erzerz c/rr T'or/ez-o^/ttL'zzc/efiAijcji 
-^e-/, c/01 zfntL, c/y /j sz'e zzzc/zc etzjtf ezrte g"efrz'ti% 
f/z-t 7 07Z //coor-c/crz £i//ez7Z Aesc/z rorrtc/er szzzd, 
sortc/t'zzz ez/zc •/ ezrzzzzsc/zzzzzo^ all&z? .Yzzoiz rxzrz 
ftccort/erz f^zzr/ziz/trerz . Sze /fsrrfzc-7/ , mt/ze/z 
Z7Z scv/zs '//zzfTZo'erz, welctte cAitz rvr/ztiz-s>'r>/ieje 
f/tizz /tt^e/fz g^rrzeztJ Zjnz: r /terzt, szzzoL ', rzrzc/ i/zrzrz 
rri Slzes'zjrzo-ezz ztzes //fz/t'n & /zt> rzz/zzntpz- A/euse'er 9. Z777T ZZZ V&Zg-r/Z, ZfZG z/zZ~e> S 79 ' ZZ£l/ ZZ ZC ZZ »' d I7Z£Z /j zirezrznzz ^o-e/e/ze// zltiae/zz rczrsrr&zzc/ezz 

7 7 „& & & 

-fztizz Tt-o erzzzzi 
rrez* >zzzzezz . \\ <& ■ 7/ez~ CreTzz-azzc/r Tfe/r/z&z- soFto/z/ rotz 
fZZGserz cz/s cz/lcrz zzzzc/ez-zz zrz a/zesazzz /ze'zAfi 
°^e,9*eZ7e7zezz f/zzzzzja^ezz g-arszczcTzz; rrtJZ't/e-zz irzz zzrz , zsc- zzz'c/zr zz/Zezzz, a/ze 3 } f9s-/ez'rrzz zzs-ezz zrzr sfze; 
7ezz, sorzv/ez-zz sze czzro/z xre sc/z z^ezzzezz. / rzet 
7 ex tie res zs6 Tbey nczcerzz a/ci& Nzzi/zlzc/tiizSe rozz 
LJezfc/ez7, c/ez es t/ezz £Lz czrrte rzt/etz tz zzt. 7Tzez~/vsa~ 
-rrzez- zzzz/ a/ze ZJ e /z tz zz c//zz zz° - ezzzes zee/ezz Slc= 

t/s c J ZJZt-ff coz~o/s zz zza/ /er/er]S[oce tz/izc/zf, zz/s c/zzs a/o//e 
f'7/ rr/zae r/oz~eJZ arez^se/zzezz . 
u O ■ /jS ?f-zz~c/ sztjez- zzzzc/7, /zzz" c/zo Aezzirrrz/o 
(/(</■ /7cZf7t/zc/7e7z *zccoz~t/e zzz fez^sczzzeotezrezz zo* 
Tzerz, se/rz- rzct7i/zc/l sczzzz WeZzzz t/ze sec/zs t/ozzzz' 
o-ezz -rozz z^rs- "tSzjzs S7 zzz azzo/errr /o'zze rezsezc. 
rferr/ezz , ez/z freezer zzz c/eZ" zz£ZZ77/zc/zezz //<s^-c 
oc/ez' erm ezzze zJozo'e fzo/zer eze/ez" 7 ze/er 

\\ 4. 7/ zzz o/zezcrz zo-err rce/e/z.e t/ze // <e z-/re iro^ 
7/zrz zc/z t/zc ^/ zzszzze'e 7'ztj? ':.$£, J*}, dto/^eztom&n 
tz&ne, Jzeszzezz , zzz c/ezz •Jt&zzct zzz sezezz, zzzez//t 
Tij rA/zz rzz zzo-*e zz czTZte>z~ a em Ij£i/le zzz zr c/ezz Czzzer 
v 7 j zj/zzzerz c/es (/r7 r ^"zzz£z/s zzz rez"o~/ezc/zezz f H'ez= 
c/zea seAz~ zzzzz^/zc/z z'sz 1 zzrzz ezzzerz JjezAr zzszc/z z/erz 
c/tzreztzez- rje/zTza//rc/ze77 -V zzzzezz /zcz, z//f • / // zzz /er 
zzfzz rzz°-e, zc/z zrzez- r/ze / rze/ c/zesei- //oz~zre, Tzezy . 
zJz& s/zzszzzg-e vozz jCjzzz. jD&cJz pa»- <58 szzzc/ 
ezzzs c/ezzz zrrezziezz Tzzez/e sezzz&r TT r &7Zl"7~>T7 

s/z-/ g/czls JCIayzei" z;zz spzeZezi g 

zTzerz, zzzzd /z&bezz A&izte szzteZerzr S/zzizeT. 
T/^e r^orz /Zszezzza/eZ £>&£-■ ^3 &zzzcZ zizzs seizzezz 

SecZis C07zcez-r€>7z ±zzz- cItis Kl&vzer oder 

c/7e t/Z"°~&Z o^ezzozTZTZzezz, so wz'e s o/czz e zzzz/^r 
sez'zzer cf/^ezzezj z^zz/sn'cZt sreaT"tick£- n ozWezy sun/. 

z- Su77z/l77Zg jfezzezzzz z zzs SGzztei 'zzo/ .soz-°Zzz/tzo^ 3 ZJze T'ozz Coz-e//z a£i°-5rj 

ro7t ZZt^oZtt Z7o77cert/erz, 

rozz c/ezz hesziezz JI / zezsf,ez~zz eoz"z-j_ t 9-zz-z zzzzc/ rozz 
zz* 1 eazzs/i o/zzrc/z\s~ese7ze7zjt-07~c/erz . ( Cc707re)z7^sZ. 
ZJze votz CreTTZT rzzezTzz n&o~ Sty szzzc/ 

°7i szrzct £zzzs sezrzen 
/O Z77ZcZ ZZ aAne zzzz3ez~e SZz. ■ 7TZ 77i fJT . ZJze VCJ7Z ZL£zzTze£zzz pszo*. 60 rozz afar ezzo~7z 
zzzzo* sez Z3& o viz rozz «er ezzg- 

Zrsrz/e c7c> Zhcz -scAezz L/z7ez-sezzz7Zo* sezzzer Z 7"&Zt~e 67 C 7 /7c7z~ 
=777nrLze /.' / reezziz\se 0/ tWuiSZc / joajr- 755 *S/™. *& C/zzo/ c/z'e rozz Z zzr/zrtz aszo-.ao szzztZ otzzs sez = 
-zzezz SGcZlS So/oS Zz77"CfZr / Z o/z Z7G J77z£ 

ezz7e7Z7 6rer7 <~ z-77 ZZt ci $ on. 2 (7/zzZs/z) pagrMk